سایپا دیزل قرارداد نوسازی کامیون را امضاء کرد/ تولید ۸۵۰۰ دستگاه در دو سال

سایپا دیزل قرارداد نوسازی کامیون های فرسوده را امضاء کرد و قرار است در سال جاری ۳۵۰۰ دستگاه و سال آینده حدود ۵ هزار دستگاه تولید […]

عملکرد شش ماهه “قهکمت” افزایشی بود

شرکت قند هکمتان صورت های مالی شش ماهه سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۶ را حسابرسی شده و با سرمایه ۲۷۳ میلیارد ریال منتشر کرد. […]

تعدیل در قند لرستان

شرکت قند لرستان با سرمایه به مبلغ ۲۴ میلیارد ریال در گزارش پیش بینی ۶ ماهه حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ سود هر سهم […]

اولین پیش بینی “پکرمان”

شرکت گروه صنعتی بارز با سرمایه به مبلغ ۱۶۶۶میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود […]

فلوله در سال آینده

شرکت لوله و ماشین سازی ایران با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل […]

کاهش سود برآوردی “بمپنا”

شرکت تولید برق عسلویه مپنا با سرمایه به مبلغ ۷۲۸میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل […]

سود غمینو در سال ۹۴

شرکت صنایع غذایی مینو شرق با سرمایه ۷۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۹۱۶ […]

افزایش سود برآوردی “بترانس” ودلایل آن…

شرکت ایران ترانسفو با سرمایه به مبلغ ۱۵۰۰میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۶۳۷ ریال […]

گزارش سال آینده دلقما

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با سرمایه ۲۲۵ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۴۹۳ریال […]

افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی “چافست”

شرکت افست جهت جبران مخارج بابت سرمایه گذاری انجام شده اقدام به افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از محل سود انباشتهنموده است. بر همین اساس سرمایه “چافست” […]

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با سرمایه ۱.۵۰۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل […]

پیش بینی سال آینده چکارن

شرکت کارتن ایران با سرمایه به مبلغ ۱۲۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را […]

عملکرد”قمرو” در شش ماهه نخست

شرکت قند مرودشت با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریالی در گزارش پیش بینی براساس عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ سود هر سهم خود را […]

گزارش ۹۴ از مداران

شرکت داده پردازان ایران با سرمایه به مبلغ ۶۵۰میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱۷۱ […]

برنامه ی “کروی” برای سال آینده

شرکت توسعه معادن روی ایران با سرمایه به مبلغ ۲.۴۱۳.۹۵۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را […]

افزایش ۲۲ درصدی سود هر سهم “ونفت” در اولین پیش بینی

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با سرمایه به مبلغ ۱۲۲۳میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم […]

اولین پیش بینی “جم” روی کدال آمد.

شرکت پترو شیمی جم با سرمایه ۹.۶۰۰میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱.۵۲۷ ریال برآورد […]

پیش بینی سال ۹۴ والبر

شرکت گروه دارویی البرز با سرمایه ۲.۱۰۰.۱۰۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۸۰۰ ریال […]

تعدیل مثبت سود در شرکت قند اصفهان

شرکت قند اصفهان با سرمایه به مبلغ ۱۹۵میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۲۴۲ ریال […]

مصوبات مجمع “شپاکسا”

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاکسان طی روز جاری رأس ساعت ۹:۰۰ در محل پژوهشکده صنعت نفت با اکثریت سهامداران رسمیت یافت. مصوبات این مجمع […]