قسمت ۴۸

“آیا واقعا مى توان راه رفتن روى خشکى را به کله ى ماهى فرو کرد؟یک روز پا بر زمین داشتن با ارزش تر از هزار سال حرف زدن در این باره است،و یک روز اداره کردن کسب و کار دقیقا همان ارزش را دارد”.

نظامى ها مى گویند تا کسى جواب تیراندازى را نداده تیراندازى جنبه ى بازى و سرگرمى دارد. همین حرف در عالم کسب و کار نیز درست است. سرو کله زدن با گرفتاریهاى واقعى تولید و جذب و نگه دارى مشترى، عالم فکر و نظر را از عالم واقعى مدیریت جدا مى کند. خانم بى، مدیر و بنیانگذار شرکت مبل نبراسکا در اومها در کسب و کار خود سالهاى پیاپى با موفقیت همراه بود و نیروهاى عامل او در صف مقدم در فروشگاه فعالیت  مى کردند.

شعار وارن برترى سن و تجربه به جوانى و جوش و خروش باعث شده که زنگ صندوق هاى فروش فروشگاه بر کشایر پى در پى به صدا درآید.

—————————————————————

قسمت ۴۹

“فقط زمان فرونشستن آب دریا مى توان  فهمید چه کسى لخت شنا مى کرده.”

کثیرى از دردانه هاى وال استریت توانسته اند با توسل به حسابدارى غیر واقعى به قله راه یابند. اما اگر حاصل قله رفتن پول واقعى نباشد جوش و خروش و تخیلات محو مى شوند و آن چه بر جا مى ماند حساب بانکى خالى و ورشکستگى است وقتى پرده ى إنران کنار رفت همه دیدند که رئیس بى تنبان است.

مسئله این است که پیش از فرونشستن آب بفهمیم چه کسى لخت شنا مى کند.

—————————————————————

قسمت ۵۰

“وقتى ایده ها شکست مى خورند احتمال دارد کلمات به داد انسان برسند.”

این عبارت را وارن از گوته نقل کرده و منظور این است که وقتى ایده ى برجسته ات نقش بر آب مى شود و کسب و کار را از دست مى دهى ، متوسل به واژه ها مى شوى تا با ورد و شعبده ى آن ها بهانه اى براى این ناکامى بتراشى تا بى عرضه جلوه نکنى. در عالم مدیران عامل خواستى همیشگى براى سرهم کردن بهانه هاى مقبول وجود دارد تا آتش خشم سهام داران را، که در اثر تصمیم هاى غلط مدیریت افروخته شده، فرو نشانند. آن ها با نپذیرفتن تقصیر خود در ناکامى بنگاه در واقع مى گویند کاسه کوزه ها را نباید بر سر آن ها شکست اما اگر کاسه کوزه ها بر سر مدیر عامل خرد نشود پس در واقع رهبر ما نیست، قبول؟ و اگر رهبر ما نیست پس چرا سراغ کسى نمى رویم که بتواند کسب و کار ما را اداره کند؟کسب و کار مال ماست،نیست؟ ما مالک آن هستیم،درست؟ وارن هرگز فراموش نکرده که سهام داران بر کشایر مالک کسب و کارى هستند که وى آن را اداره مى کند به همین دلیل همواره جوابگو و مایل به همکارى با آن ها است، نه فقط درباره ى خبرهاى خوش، که درباره ى خبرهاى بد نیز.