قسمت ۵۷

اگرمیخواهی موهایت را کوتاه کنی با آرایشگر نگو

اگراز مشاور بپرسی مشکلی هست یا نه، مشکلی پیداخواهد کرد، حتی اگر مشکلی در کار نباشد. وارن این عادت را در بانک داران سرمایه گذار، مشاوران مدیریت ، حقوق دانان ، تعمیرکاران خودرو، مشاوران مراقبت از چمن ، وغیره نیز یافته است. کسانی که دستمزد می گیرند تا مشکلی را رفع کنند همیشه مشکلاتی پیدا می کنند زیرا اگر مشکلی در کار نباشد وجود بر طرف کننده مشکل زائد خواهد بود.

********************************************

قسمت ۵۸

پیش بینی وضع هوا ما را بیشتر از ویژگی های فرد پیش بین آگاه می کند تا وضع هوا

چیزی که خیلی ها فراموش می کنند این است که بیش تر پیش بین ها برنامه ای دارند که بازتاب علایق کسانی است که دستمزد ایشان را می پردازند – اگر مزد می گیرند که بدبین باشند بدبین می شود؛ اگر خوش بینی لازم باشد خوش بین می شوند.افراد چه کاره اند؟ مجری کاری که در برابر انجام آن مزد می گیرند، نه کم تر، نه بیش تر.پیش بین ها جام جهان بین ندارند تا با آن آینده را ببینند،اما خانه ی رهنی آن ها رسیدگی می خواهد و بچه ها باید به کالج بروند. وال استریت دوست دارد حجم داد وستد زیاد شود، معنای این حرف آن است که همه دنبال دلیل می گردند تا در سبد سرمایه گذاری تو تغییرهایی پدید آورند. اگر پیش بینی بگوید نرخ بهره رو به فزونی دارد تو سهامت را می فروشی ؛ اگر بگوید نرخ ها رو به افول است سهام می خری. آن ها با سهام افراد هم همین معامله را می کنند – پیش بینی می کنند در این سه ماهه سود خالص کاهش یابد، یعنی سهامت را بفروش ؛ یا پیش بینی می کنند سود خالص این سه ماهه زیاد شود، یعنی سهام بخر.

وال استریت پولش را از رفت و برگشت پول تو در سرمایه گذاری جمع می کند، بنابراین ، طبیعی است که پیش بین های وال استریت ، که تحلیل گر نیز نامیده می شوند ، در صددند هزار یک دلیل پیدا کنند تا تو کاری بکنی که آن ها می خواهند.

********************************************

قسمت ۵۹

نظر سنجی از توده مردم جای عقل واندیشه را نمی گیرد.

وقتی همراه جمع سرمایه گذاری می کنی خیالت خیلی آسوده است . همه با هم یک نظر دارند. با این حال وقتی با جمع سرمایه گذاری می کنی باید نگران وقتی باشی که جمع عقب گرد می کند زیرا ، مثل دوران دبیرستان ، هیچ کس همیشه پر طرفدار نمی ماند.

پس از آنکه سهامی واقعا همگانی شد معمولا ظرفیت خوب و مناسب در آن باقی نمی ماند ، به بیان دیگر تو هم خطر کرده ای و سهامی را با بازده ناچیز خریده ای . اگر توهم مثل وارن، سرمایه گذار متفکر باشی دنبال سهامی می گردی که در حال گذار از مرحله ی بی توجهی وبی مهری سرمایه گذاران است . در این مرحله سهام با قیمت نازل فروخته می شود پس تو می توانی آن را به بهای مناسب بخری ، یعنی خطر از دست رفتن سرمایه ی تو کم می شود و احتمال افزایش بازده آن زیاد.