شرکت افست جهت جبران مخارج بابت سرمایه گذاری انجام شده اقدام به افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از محل سود انباشتهنموده است.

بر همین اساس سرمایه “چافست” از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به۲۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت