به گزارش راتین بورس به نقل از بورس نیوز، شرکت ذوب آهن اصفهان براساس گزارش شفاف سازی اعلام نموده که  گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۷،۸۶۸،۴۰۵،۰۰۶،۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۷،۶۴۸،۵۵۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده،ارائه می گردد.

81833231-70293078

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادر و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.