ارزش بازار در پایان بهمن ماه ۹۸ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۱۱۴۰۴۶۹۴ میلیارد ریال برابر با ۱۹۰ درصد افزایش یافت و از ۶۰۱۵۳۰۱ میلیارد ریال به ۱۷۴۱۹۹۹۵ میلیارد ریال رسید.

به گزارش راتین بورس به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و براساس گزارش منتشر شده توسط مدیریت آمار و اطلاعات بورس تهران، طی ۲۰ روز کاری بهمن ماه ۹۸، ارزش معاملات در مقایسه با پایان دی ۹۸، معادل ۲۸ درصد افزایش یافت و از ۶۴۳۵۸۱ میلیارد ریال به ۸۲۶۶۹۱ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از ۱۲۰۵۲۲ میلیون سهم به ۱۴۲۳۱۷ میلیون سهم معادل ۱۸ درصد افزایش یافت.

براساس این گزارش، از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازار سهام (اول و دوم) به ترتیب برابر با ۹۶۵۹۷۴ میلیون سهم و ۳۷۹۴۸۸۳ میلیارد ریال بوده است.

در بهمن ماه ۹۸، دفعات معاملات سهام برابر با ۴۸ درصد در مقایسه با دی ۹۸ افزایش یافت و از ۱۱۳۶۷۲۵۲ هزار دفعه به ۱۶۸۰۲۷۸۴هزار دفعه بالغ شده است.

شاخص بورس در پایان بهمن ماه ۹۸ در مقایسه با دی ۹۸، به میزان ۶۸۹۴۸ واحد برابر با ۱۷ درصد افزایش یافت و از ۴۰۹۸۰۸ واحد به ۴۷۸۷۵۶ واحد رسیده است.

ارزش بازار در پایان بهمن ماه ۹۸ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۱۱۴۰۴۶۹۴ میلیارد ریال برابر با ۱۹۰ درصد افزایش یافت و از ۶۰۱۵۳۰۱ میلیارد ریال به ۱۷۴۱۹۹۹۵ میلیارد ریال رسیده است.

درصد گردش معاملات از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۹۸، به رقم ۳۱ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۲۴ درصد افزایش داشته است.

میزان سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران در بهمن ماه ۹۸ به رقم ۶۳۹۷۸۹ میلیارد ریال رسیده است.

میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تا کنون ۱۵۸ درصد بوده است و نسبت قیمت به درآمد ۱۲ ماه گذشته، به رقم ۶ . ۹ رسیده است.