در یک نظر سنجی که از بازدید کنندگان راتین بورس با عنوان: برای برگزاری دور دوم مذاکرات هسته شما روند بازار بورس را چگونه می بینید؟ نزدیک به ۲۰۰نفر شرکت نموده و نظرات این عزیزان پیش بینی روند صعودی بوده است.

 

بصورتی که ۵۴درصد روند را صعودی، ۱۴درصد بازار را بدون روند و ۳۲درصد نیز نزولی نظر داده بودند. در یک نگاه کلی به شاخص که بعنوان دماسنج بازار سرمایه معرفی میگردد در اردیبهشت ماه از رقم ۲۷هزار واحد تا ۲۶۶۰۰ واحدنزولی بود و تنها در در سه روز گذشته تا ۲۶۹۰۰ رشد نموده است

راتین بورس