شرکت کارت اعتباری ایران کیش سود هر سهم سال مالی ۹۰ را طبق صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال ۹۰ مبلغ ۱۷۳۵ ریال اعلام نموده است، ولی براساس صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ مذکور با افت ۵۳۴ ریالی به ۱۲۰۱ کاهش یافته است. موارد زیر، که به دلیل درج پیش از اظهار نظر حسابرس در صورت های مالی موارد با اهمیتی تلقی می گردند، طبق نظر حسابرس و بازرس شرکت عمده دلایل این کاهش سود می باشند. این موارد نهایتا منجر به تفاوت هایی در برخی از سرفصل های صورت سود و زیان حسابرسی شده و حسابرسی نشده شرکت شده اند که در بندهای مربوطه توضیحات لازم ارائه می گردد:

 

۱-مبلغ درآمد سال ناشی از کارمزد تراکنش کارت ها که در حساب ها ثبت شده ۳۶ میلیارد ریال بیش از مبلغ محاسبه شده براساس اطلاعات تراکنش ها است. این مبلغ سود سال را ۲۸ میلیارد ریال کاهش می دهد.

 

۲-این شرکت از تاریخ ۸۷.۹.۱۵ اقساط قرارداد اجاره به شرط تملیک پایانه های فروش را که با شرکت خدمات انفورماتیک بسته شده، پرداخت نکرده است. براساس قرارداد، به مبالغ اجاره پرداخت نشده جریمه تعلق می گیرد. مجموع جریمه تاخیر یادشده تا پایان سال مالی ۱۴ میلیارد ریال می شود. شرکت علاوه بر آن که ذخیره ای برای سال جاری در نظر نگرفته، ذخیره منظور شده در سال قبل را که مبلغ آن ۸ میلیارد ریال بوده را به عنوان تعدیلات سنواتی برگشت داده است. تعدیلات مورد نیاز موجب کاهش سود سال به مبلغ ۶ میلیارد ریال گردیده اند.

 

۳-سرفصل حساب های دریافتنی تجاری شامل ۲۶۱ میلیارد ریال طلب از بانک صادرات ایران بابت صورتحساب های صادر شده از اسفند ماه ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۰ مربوط به درآمد حاصل از نصب و پشتیبانی دستگاه های پایانه فروش در سال مالی قبل و سال جاری است که تاکنون مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال آن وصول شده است. همچنین قسمتی از مانده طلب فوق به میزان ۲۶ میلیارد ریال بابت ۱۰ درصد درآمد مهر تا اسفند سال ۱۳۹۰ است که طبق قرارداد منعقد شده با بانک قابلیت شناسایی را داشته ولی تاکنون توسط بانک تایید نشده است. در مجموع این مبالغ سود سال را به مبلغ ۱۴۱ میلیارد ریال کاهش داده اند.

 

مبالغ ذکر شده در بند های ۱ و ۲ با توجه به واقع شدن و مطابقت این مهم با اصول حسابداری، منجر به کاهش سود خواهند شد،اما در رابطه با بند ۳ مبالغ ذکر شده تا تعیین تکلیف نهایی ، سود شرکت را کاهش نخواهند داد.اما با توجه به اهمیت بالای آن احتیاط لازم ضرورت دارد.

 

در جدول زیر صورت سود و زیان حسابرسی شده و حسابرسی نشده شرکت برای سال مالی منتهی به پایان ۹۰ و نیز پیش بینی سود سال مالی منتهی به پایان سال ۹۱ همراه پیش بینی سود شرکت توسط کارشناس در سال ۱۳۹۱ با پیش فرض های رشد ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصدی ارائه می گردد. لازم به ذکر است، ارقام زیر ستون پیش بینی ما از وضعیت آتی رکیش است که با مبنا قرار گرفتن ارقام زیر ستون واقعی حسابرسی نشده منتهی به پایان اسفند ۹۰ به دست آمده اند.با این تفاوت که تنها در سطر فروش و درآمد از مبلغ ۱.۱۱۶.۳۲۹ میلیون ریال مبلغ ۳۶.۰۰۰میلیون ریال بابت مبلغ ذکر شده در بند ۱ کسر و بعد از آن با در نظر گرفتن فروض نرخ رشد، ارقام پیش بینی صورت گرفته برای فروش و درآمد به دست می آید.

 

 

شرح

واقعی حسابرسی شده منتهی به

۱۳۹۰.۱۲.۲۹

واقعی حسابرسی نشده منتهی به

۱۳۹۰.۱۲.۲۹

پیش بینی حسابرسی شده

۱۳۹۱.۱۲.۲۹

پیش بینی صورت گرفته ۱۳۹۱.۱۲.۲۹با پیش فرض نرخ رشد

۱۰%

۲۰%

۳۰%

فروش و درآمد ارائه خدمات

۸۸۷,۵۵۱

۱,۱۱۶,۳۲۹

۱,۱۶۸,۴۷۷

۱,۱۸۸,۳۶۲

۱,۲۹۶,۳۹۵

۱,۴۰۴,۴۲۸

بهای تمام شده کالای فروش رفته

۳۳۸,۸۶۴-

۳۳۸,۸۶۴-

۳۴۰,۴۳۲-

۳۷۲,۷۵۰-

۴۰۶,۶۳۷-

۴۴۰,۵۲۳-

سود(زیان) ناخالص

۵۴۸,۶۸۷

۷۷۷,۴۶۵

۸۲۸,۰۴۵

۸۱۵,۶۱۲

۸۸۹,۷۵۸

۹۶۳,۹۰۵

هزینه های عمومی اداری و تشکیلات

۶۳,۵۱۶-

۶۳,۵۱۶-

۷۱,۱۲۲-

۶۹,۸۶۸-

۷۶,۲۱۹-

۸۲,۵۷۱-

سود(زیان) عملیاتی

۴۸۵,۱۷۱

۷۱۳,۹۴۹

۷۵۶,۹۲۳

۷۴۵,۷۴۴

۸۱۳,۵۳۹

۸۸۱,۳۳۴

هزینه های مالی

۴۰,۴۵۲-

۴۰,۴۵۲-

۱۸,۴۹۴-

۱۸,۴۹۴-

۱۸,۴۹۴-

۱۸,۴۹۴-

خالص درآمد (هزینه های) متفرقه

۱۱,۱۱۰

۱۱,۱۱۰

۱۰,۲۰۰

۱۰,۲۰۰

۱۰,۲۰۰

۱۰,۲۰۰

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

۴۵۵,۸۲۹

۶۸۴,۶۰۷

۷۴۸,۶۲۹

۷۳۷,۴۵۰

۸۰۵,۲۴۵

۸۷۳,۰۴۰

مالیات

۹۵,۵۸۹-

۱۶۴,۰۳۳-

۱۶۶,۱۴۷-

۱۶۵,۹۲۶-

۱۸۱,۱۸۰-

۱۹۶,۴۳۴-

سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات

۳۶۰,۲۴۰

۵۲۰,۵۷۴

۵۸۲,۴۸۲

۵۷۱,۵۲۴

۶۲۴,۰۶۵

۶۷۶,۶۰۶

سرمایه

۲۹۹,۹۷۵

۲۹۹,۹۷۵

۲۹۹,۹۷۵

۲۹۹,۹۷۵

۲۹۹,۹۷۵

۲۹۹,۹۷۵

سود هر سهم پس از کسر مالیات

۱,۲۰۱

۱,۷۳۵

۱,۹۴۲

۱,۹۰۵

۲,۰۸۰

۲,۲۵۶

متوسط P/E

 

۷

۷

۷

۷

۷

قیمت بازاری سهم

۱۲,۱۴۵

۱۳,۵۹۴

۱۳,۳۳۷

۱۴,۵۶۳

۱۵,۷۸۹

 

تحلیلگر:مجید زرین