پرتفوی شرکت :

 

                                                  

 

ارزش خالص دارایی ها:

 

 

 

نتیجه گیری:

 در جداول بالا به برآورد NAV سرمایه گذاری گروه توسعه ملی( وبانک ) با توجه به آخرین صورت وضعیت پرتفوی ( فروردین ماه) و آخرین صورت های مالی شرکت ( ۳۰/۰۹/۱۳۹) پرداخته ایم.

 

سهم با توجه به تغییرات زیرمجموعه هایش در روزهای اخیر و بعد از اعلام تعدیل مثبت مناسب و رساندن سود ۹۰ و ۹۱ خود به ۷۵ و ۷۶ تومان ، با اقبال روبرو شده است.

 

در برآورد انجام شده  ، ارزش افزوده شرکت های غیر بورسی را صفر در نظر گرفته ایم و با این فرض NAV سهم ۵۲۶۵ ریال به دست آمده است که اگر ضریب ۷۰ تا ۷۵ درصد را نیز برای آن در نظر بگیریم ارزش سهم ۳۷۰ تا ۳۹۵ تومان بدست می آید.قیمت جاری سهم نیز در حال حاضر به ۳۳۹ تومان رسیده است که نشان میدهد بازهم پتانسیل رشد در سهم وجود دارد

 

اما از لحاظ سودآوری نیز وبانک در شرایط مناسبی قرار دارد.شرکت سود تقسیمی شاراک را برای سال ۹۰ حدود ۷۰ تومان در نظر گرفته است این در حالی ست که سود شاراک ۱۰۶ تومان میباشد که با افزایش سود تقسیمی در مجمع می تواند تاثیر خوبی نیز بر سود وبانک داشته باشد.

 

بترانس نیز در حالی سود حدود ۱۰۰ تومانی را تقسیم خواهد نمود که شرکت سود نقدی بترانس را ۳۰ تومان در نظر گرفته است

 

برای وبشهر و وتوسم نیز به ترتیب سود نقدی ۲۰ تومانی از ۳۲ تومان و ۳۰ تومانی از ۴۴ تومان را در نظر گرفته است.

 

تحلیلگر:مجید زرین