تحلیل سکه نقدی

 

روند کلی و میان مدت قیمت همچنان نزولی می باشد وتا زمانی که قیمت زیر ۱۴۴۱۰۰۰ تومان می باشد موقعیت فروش از ریسک از ریسک کمتری برخوردار می باشد.

روزپنج شنبه سکه هدف قیمتی ۱۳۸۴۰۰۰ تومان را لمس کردو پس از آن مجدد با ریزش تا ۱۳۷۵۰۰۰ تومان به معاملات خود پایان نمود .چنانچه قیمت نتواند تا چند روز آینده از محدوده مربع قرمز رنگ فراتر برود انتظار برگشت قیمتی را خواهیم داشت

 na4

 

در تایم فریم  ۱۵ دقیقه مشاهده میگردد که قیمت همچنان در قالب یک کانال صعودی در حرکت می باشد دو حالت را برای امروز میتوان در نظر گرفت سناریوی اول باز شدن قیمت در محدوده ۱۳۷۵۰۰۰ الی۱۳۸۴۰۰۰ می باشد که در صورت شکست  ۱۳۶۹۰۰۰ انتظار ریزش تا قیمت ۱۳۵۰۰۰۰ الی ۱۳۵۵۰۰۰ هزار تومان را خواهیم داشت

دومین سناریو باز شده قیمت فراتر از ۱۳۸۴۰۰۰ تومان می باشد که ممکن است تا محدوده ۱۴۰۰۰۰۰ تومان نیز رشد نماید و با شکست ۱۴۰۰۰۰۰ تومان هدف ۱۴۱۹۰۰۰ تومان را تجربه خواهد نمود

 

h15

 

 

 

تحلیل خرداد ماه

 

قیمت بصورت فرسایشی رو به بالا حرکت کرده و روند اصلی همچنان نزولی میباشد برای خرداد یک حمایت مهم روی عدد ۱۳۹۵۰۰۰ تومان داریم که شکست این عدد به معنای شکست خط قرمز رنگ وریزش بیشتر قیمت می باشد اما چنانچه قیمت فراتر از عدد ۱۴۲۱۰۰۰ تومان پیش برود هدف قیمت فعلا ۱۴۳۱۰۰۰ تومان خواهد بود

 

kh

اما با نگاهی به نمودار اردیبهشت در می یابیم که خط روند نزولی مشکی رنگ هنوز شکسته نشده است وهنوز نمیتوان انتظار روند صعودی را داشت

 

ord