همچنان که مشاهده می شود قیمتها در کانال افزایشی اندروز میان مدت سیر می کنند و پس از یکبار برخورد با روند میانی به سمت لبه پایینی چنگال حرکت کرده اند.

 آخرین ریز موج افزایشی در برخورد با میانگین بولینگر به سمت لبه پایینی چنگال هدایت شده که می تواند متاثر از فشار فروشندگی حاصل از نیاز به نقدینگی با توجه به نزدیک شدن به سال نو باشد.

 انتظار می رود در محدوده بین ۲۶۰ تا ۲۸۰ ریال از فشار فروشندگی کاسته شده و قیمتها مجددا به سمت روند میانی در محدوده ۳۰۰ ریال حرکت کنند.

روند افزایشی RSI  و واگرایی MACD این روند را تایید می کنند.

 تحلیلگر: مجید زرین