خارزم پس از طی کردن یک دوره نزولی حدوداً ۵ ماهه  شاهد یک روند برگشتی می باشد.

شکسته شدن خط روند نزولی چند ماهه نشانه ای از تایید این ادعاست و با توجه به اینکه قیمت سهم طی این چند روز از میانگین متحرک ۵۵ و۱۰۰ روزه عبور کرده است و همچنین  RSI از خط ۵۰ عبور کرده است که نشانه هایی از قدرت روند صعودی سهم بوجود آمده است.

اهداف پیش روی این سهم  در مقاومت اول ۱۷۵ تومان و سپس حرکت به سمت مقاومت ۱۹۰ تومان و ۲۰۰ تومان می باشد . این سهم در محدوده  ۱۹۰ و ۲۰۶ تومان که محدوده قله قبلی است با دو مقاومت جدی روبرو می باشد.

همچنین با توجه به اینکه قرار است خارزم حدود ۸ درصد از سهم توسعه صنایع بهشهر را عرضه کند. به نظر میرسد با توجه به  قیمت این فروش خارزم بتواند حداقل ۷۰ و ۹۰ ریال  سود شناسایی کند . در سوی دیگر شنیده می شود  که خارزم  در سال  مالی فعلی قادر به  شناسایی نزدیک  به  ۴۰۰ ریال  سود خواهد بود که عدد قابل توجهی است. با این  شرایط  و با  وجود عرضه های سنگین در این سهم  قیمت می تواند به اهداف مورد نظر برسد.

تحلیلگر: مجید زرین