با توجه به بررسی های انجام شده:

فروش شرکت نسبت به ۶ ماهه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش، سود ناخالص ۵درصد کاهش و سودخالص ۵۷درصد افزایش داشته است. شرکت ازشهریور ماه نرخ محصولات خودرا ۱۰درصد افزایش داده است، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ۴۰درصد و بازده سرمایه گذاری ۸درصد است، سودی که درپایان سال میتواند ایجاد کند محدوده ۹۰ تومان است که با P/E 6.2 ارزشی برابر با ۵۵۸ تومان پیدامی کند. اما نکته ای که باید درنظر داشت اینکه سهم از اواسط مرداد ماه تا به حال ۷۵درصد رشد قیمت داشته است و ضمنا نقد شوندگی سهم چندان مناسب نیست و سرمایه درگردش شرکت منفی است، قیمت فعلی ۵۰۶ تومان است. این تحلیل به درخواست شما بازدید کننده محترم درج شده و در در حال حاضر سهم سیگنال خریدی ندارد.