با توجه به عملکرد شرکت در سالهای گذشته شرکت از آهنگ رشد متناسبی برخودار بوده و میزان سایر حسابها و اسناد پرداختنی نسبت به سایر حسابها بیشتر شده است، از طرفی به علت عملکرد شرکت نسبت توان پرداخت بهره نیز افزایش یافته اما نسبت ساختار سرمایه آهنگ نزولی ملایمی دارد که قابل توجه است.
 
همچنین نسبت به سال گذشته مقدار تولید و فروش شرکت با افزایش مواجه شده و با توجه به صورتهای مالی علیرغم پیش بینی سود ۸۰ تومانی، شرکت پتانسیل تولید سود ۱۰۸ تومانی را نیز دارد. با این تفاسیر با وجود ارزش دفتری هر سهم معادل ۵۷۵ تومان، قیمت هر سهم ۸۰۰ تومان کشف قیمت می شود.
 
 
با در نظر گرفتن روند معاملات این سهم یکبار تست و نفوذ به مقاومت تاریخی خود در ۶۲۴ را انجام داد و هم اکنون نیز در حال تست و نفوذ به این مقاومت می باشد. اما با توجه به اندیکاتور موثق RSI واگرایی منفی در این سهم دیده می شود. از طرفی اندیکاتور ADX نیز در محدوده اوج هیجان قرار دارد.  با این تفاسیر پیش بینی می شود که سهم پس از برخورد به مقاومت تاریخی خود تا محدوده ۵۴۰ تومان افت نماید و سپس اقدام به رشد میان مدت نماید