تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا)

 

در نمودار این شرکت در صورت شکست خط روند انتظار هدف ۲۲۰ تومان و در صورت رد شدن از این هدف در مرحله بعدی انتظار هدف ۲۷۰ تومانی را خوهیم داشت

 

همچنین در صورت شکست خط روند پایینی محدوده قیمتی زیر ۱۹۰ تومان این تحلیل از درجه اعتبار ساقط خواهد شد

 

VATOKA