شرکت قند لرستان با سرمایه به مبلغ ۲۴ میلیارد ریال در گزارش پیش بینی ۶ ماهه حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ سود هر سهم خود را مبلغ ۳۳۲۳ ریال پیش بینی نموده که در ۶ ماهه موفق به پوشش ۲۳ درصدی آن شده است

لازم به ذکر است که شرکت سود هر سهم خود را نسبت به گزارش قبلی با تعدیل مثبت ۲۳ درصدی برآورد نموده است که دلایل آن به شرح زیر می باشد:

۱- افزایش مقدار فروش شکر به علت افزایش در مقدار تولید شکر می باشد

۲- تغییر نرخ فروش هر کیلو شکر از ۲۲۵۰۰ریال برآورد قبلی به ۲۳۰۰۰ ریال (با احتساب ۲۰۰۰ ریال پرداختی دولت می باشد)

۳- کاهش در نرخ فروش ملاس از ۶۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال

۴- کاهش ۵۰۰ریال نرخ فروش هر کیلو تفاله خشک از ۹۰۰۰ ریال به ۸۵۰۰ ریال

۵- افزایش در مقدار و نرخ فروش تفاله تر

۶- کاهش در بهای تمام شده

۷- کاهش در درآمد حاصل از سرمایه گذاریها به علت کندی فروش و در نتیجه عدم سرمایه گذاری می باشد.

۸ – افزایش در هزینه مالی به علت افزایش تسهیلات مالی که ناشی از کندی فروش شکر می باشد .