شرکت تهران شیمی با سرمایه ای معادل با ۱۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان پیش بینی درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماه را منتشر کرده است.
 

“شتهران” برای هر سهم مبلغ ۱۰۴۰ ریال پیش بینی کرده که در مقایسه با گزارش قبلی بیش از ۸ درصد تعدیل مثبت داشته و این در حالی است که دور ه ۶ ماهه با تحقق ۷۷ درصد از بودجه به پایان رسانده است.

 

این شرکت علت تغییرات اخیر در بودجه را به شرح ذیل اعلام نموده است:

 

۱- با توجه به تغییرات نرخ ارز از مرجع به مبادله ای وتاثیر آن در بالا رفتن بهای تمام شده فروش واز طرفی افزایش قیمت های فروش اعلامی توسط وزارت بهداشت ودرمان در ماههای اخیر نیاز به تغییر پیش بینی فروش وبهای تمام شده ودر نتیجه تغییر پیش بینی سود مورد نیاز بود.

 

۲- با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پیش بینی درآمد سود سهام در ۶ ماهه اول سال مالی شرکت توسط شرکت های سرمایه پذیر اعلام و در حساب های شرکت ثبت می گردد درصد تحقق سود پیش بینی در ۶ ماهه اول بسیار بالاتر از ۵۰ درصد سود پیش بینی سالانه تحقق می یابد که این موضوع در ارسال اطلاعات میاندوره ای ۹ ماهه وسالانه با توجه به اینکه بخش کمی از سود سهام پیش بینی محقق می گردد موجب تعدیل درصد تحقق سود پیش بینی در اطلاعات ارسالی می گردد.

 

۳- با توجه به دریافت اطلاعات سودآوری اغلب شرکت های سرمایه پذیر پیش بینی درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکت ها افزایش یافته است.

 

منبع: بورس نیوز