عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
سکه بهار آزادی۹۲۱,۰۰۰۰ (۰%)۹۱۹,۰۰۰۹۲۱,۰۰۰۱۸ آذر
سکه امامی۹۱۹,۵۰۰۰ (۰%)۹۱۲,۵۰۰۹۲۰,۵۰۰۱۹ آذر
نیم سکه۴۶۷,۰۰۰۰ (۰%)۴۶۷,۰۰۰۴۶۷,۰۰۰۱۸ آذر
ربع سکه۲۵۹,۰۰۰۰ (۰%)۲۵۹,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰۱۸ آذر
سکه گرمی۱۶۶,۰۰۰۰ (۰%)۱۶۶,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰۱۸ آذر