عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
اونس طلا۱,۰۷۵.۲۰۰ (۰%)۱,۰۷۵.۲۰۱,۰۷۸.۷۰۲۱ آذر
مثقال طلا۴۰۶,۵۰۰۰ (۰%)۴۰۵,۹۰۰۴۰۶,۸۰۰۱۹ آذر
گرم طلای ۱۸۹۳,۷۵۰۰ (۰%)۹۳,۶۱۰۹۳,۸۲۰۱۹ آذر
گرم طلای ۲۴۱۲۴,۹۷۰۰ (۰%)۱۲۴,۷۹۰۱۲۵,۰۷۰۱۹ آذر
انس نقره۱۳.۹۹۰ (۰%)۱۳.۹۸۱۴.۰۲۲۱ آذر