شنیده های بازار ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

 index

 

۱- اصلاح قیمتی و کاهش به زیر ارزش ذاتی در سبحان دارو و قابلیت رشد قیمتی سهم با توجه به تقسیم سود نقدی ۳۱۰ تومانی در مجمع خرداد ماه و توانایی کسب سود ۶۵۰ تومانی هر سهم در سالجاری.

 

-۲- بهره مندی فن آوا توسط شرکت زیرمجموعه به نام فن آوا کارت از طرح شاپرک و امکان اعلام سود ۵۰ تومانی هر سهم برای سال مالی ۹۳، قابلیت رشد قیمتی سهم تا محدوده ۴۰۰ تومانی در میان مدت.

 

۳- اصلاح قیمتی و کاهش به زیر ارزش ذاتی در پارس دارو و قابلیت رشد قیمتی سهم با توجه به تقسیم سودنقدی ۳۸۵ تومانی در مجمع تیر ماه و قابلیت کسب سود ۵۰۰ تومانی هر سهم در سال ۹۳.

 

۴- برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و تعدیل مثبت عایدی در بانک خاورمیانه در آینده نزدیک،عرضه بلوک ۲ درصدی سهم توسط مدیریت سرمایه آتیه خواهان و وجود خریداران بالقوه در این نماد به قیمت ۳۰۰ تومانی، انتظاررشد قیمتی سهم در بازار.

 

۵- اخباری غیر رسمی از تعدیل مثبت سودهر سهم فرآور در گزارش ۱۲ ماهه ۹۲ ، افزایش فروش شرکت در سالجاری و امکان اوج گیری قیمت سهم در بازار.

 

۶- صدور مجوز افزایش سرمایه قثابت، معادل ۴۰۴ درصد از محل تجدید ارزیابی داراییها، ۷۰ درصد از آورده نقدی و ۲۶ درصد سود انباشته. انتظارات از رشد قیمتی سهم در بازار و مثبت ارزیابی شدن شرکت در مجمع فوق العاده.