شنیده های بازار ۷ بهمن ۱۳۹۲

 

 index

 

 

۱- کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفتهدر سبحان دارو و در نتیجه افزایش سودآوری نسبت به مفروضات قبلی بودجه و انتظارات از رشد قیمت سهم در بازار.

 

۲- عزم وزارت نفت مبنی بر افزایش تخفیف نرخ خوراک مایع از ۵ درصد به ۱۰ درصد فوب خلیج فارس از ابتدای سال ۹۳ و انتظارات از رشد قیمت سهام شاراک در سال آینده.

 

۳- کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته در داروسازی امین قابلیت افزایش سودآوری هر سهم نسبت به مفروضات بودجه ای و انتظارات از رشد قیمت سهم.