شنیده های بازار ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

 index

 

۱- تحولات گسترده در مداران از جمله صدور مجوز امضای دیجیتال توسط این شرکت دانش بنیان، و قابلیت کسب سود ۵۰۰ ریالی هرسهم در سال ۹۳.

 

۲- کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته و در نتیجه افزایش حاشیه سود در نماد شاملا، امکان تحقق سود ۲۵۰۰ ریالی هر سهم درسال آینده.

 

۳- رشد تولید،کاهش بهای تمام شده و جهش سودآوری در نماد شمواد و پتانسیل کسب سود ۷۰۰ ریالی سالجاری و ۱۰۰۰ ریالی سال ۹۳.