شنیده های بازار ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۳
index8

۱- توجیه پذیری شرکت در افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شاراک با توجه به نرخ بازده داخلی ۴۵ درصدی و دوره بازگشت سرمایه ۳ سال و ۲ ماهه شرکت، افزایش انتظارات از رشد قیمتی سهم در بازار.

۲- افزایش ظرفیت تولید و بهره برداری کامل از طرح توسعه کهمدا و قابلیت تعدیل مثبت عایدی هر سهم از ۱۸۰۲ ریال فعلی به بیش از ۲۰۰۰ ریال در سال مالی جاری.

۳- تعدیل مثبت شرکتهای زیر مجموعه دپارس در گزارشات ۱۲ ماهه ۹۲، افزایش NAVسهم تا محدوده ۴۸۰۰ تومانی و پتانسیل افزایش قیمت سهم تا محدوده ۸۰ درصدی NAV