شنیده های بازار ۱۳ خرداد ۱۳۹۳

images

۱- قابلیت افزایش تولید ۳۰ درصدی در سال آینده در نماد جم ،توانایی کسب سود ۵۰۰ تومانی در سال ۹۴ و ارزندگی سهم در سطوح قیمتی فعلی.

۲- توانایی پوشش زیان انباشته ایران خودرو در سالجاری و قابلیت تحصیل حداقل سود ۷۰۰ ریالی هر سهم برای سال ۹۴ ، توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری در این سهم با توجه به کاهش قیمت به سطوح حمایتی فعلی.

۳- تحقق سود ۸۵۰ ریالی فاسمین در عملکرد ۱۲ ماهه ۹۲ و مناسب ارزیابی شدن ورود به سهم با توجه به نزول قیمت به زیر قیمت ۴۰۰تومانی