شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در گزارش عملکرد ۹ ماهه خود برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ سود خالص خود را ۷۸ریال محقق کرده این درحالیست که در ۹ ماهه سال گذشته ۵۸ ریال و در پایان سال گذشته ۳۵۴ ریال به ازای هرسهم سود محقق کرده است.

شرکت در بخش سود حاصل از سرمایه گذاری با ۷۰ درصد افزایش و کل درآمدها با ۱۹۵ درصد افزایش مواجه شده است. هزینه های عملیاتی با رشد چشمگیری به ۱۴۲۶۵ میلیون ریال رسیده اما درآمد متفرقه شرکت با ۱۳۳ درصد افزایش به مبلغ ۱۰۸۳۷۰ میلیون ریال رسیده است.
 
شرکت از دید سرمایه گذاری
 
۱- سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
۲- ارزش دفتری هرسهم ۱۷۸۳ ریال
۳- ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به ازای هرسهم ۴۶۵ ریال
۴- ارزش بازار سبد بورسی به ازای هرسهم ۱۶۰۴ ریال
۵- قیمت تمام شده سبدغیربورسی به ازای هرسهم ۸۹۰ ریال
 
نکات قابل توجه
 
جمع ارزش سرمایه گذاری شرکت ۲۴۹۴ ریال میباشد که بافرض ۷۰ درصد سرمایه گذاری ها ارزشی حدود ۱۷۴ تومان پیدا می کند. درحال حاضر سهم درقیمت ۱۱۵ تومان دارای صف خرید ۱۰ میلیونی می باشد. پیش بینی می شود قیمت سهم تا محدوده ۱۵۰ تومان رشد داشته باشد .