شرکت صنایع غذایی مینو شرق با سرمایه ۷۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۹۱۶ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است “غمینو” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۳ درصدی برآورد نموده است.