جدول اطلاعات تابلوی سررسیدها:

ساعتسررسید

تعداد کل

خریدار

تا قیمت

حجم خرید

قرارداد

تعداد کل

فروشنده

تا قیمت

حجم فروش

قرارداد

۱۲:۳۰تیر۲۵    ۱۱۰  
۱۲:۳۰مرداد۸۰   ۲۰۰   
۱۲:۳۵تیر۹۰  ۱۵۰  
۱۲:۳۵مرداد۱۲۰۱۳۸۵۰۰۰ ۱۲۵ ۱۸۰ ۱۴۰۵۰۰۰ ۱۹۰
۱۳:۰۰تیر۱۳۵  ۱۷۵  
۱۳:۰۰مرداد۲۰۰  ۳۰۰  
۱۴:۲۶تیر۱۲۵  ۲۹۰  
۱۴:۲۶مرداد۱۵۰  ۴۴۰  
۱۵:۲۰تیر۱۲۰  ۲۴۰  
۱۵:۲۰مرداد۲۵۰  ۳۸۵  
۱۶:۱۰تیر۱۲۵  ۲۶۵  
۱۶:۱۰مرداد۲۵۵  ۴۳۰  
۱۶:۴۰تیر۱۶۵  ۲۴۵  
۱۶:۴۰مرداد۲۵۰  ۳۸۰  
۱۷:۱۵تیر۱۷۰  ۲۴۵  
۱۷:۱۵مرداد۲۶۵  ۳۹۰  
۱۷:۴۵تیر۲۶۵  ۲۶۰  
۱۷:۴۵مرداد۴۸۰  ۴۱۵  

 

 

جدول اطلاعات حمایت و مقاومت سررسیدها- سکه نقدی- دلار و مظنه:

 عنوان

تیر

(روزانه)

مرداد

(روزانه)

دلار

هفتگی

سکه

هفتگی

مظنه

هفتگی

مقاومت سوم

۱۳.۷۲۵.۰۰۰

 ۱۴.۰۳۰.۰۰۰

۳۷۲۶

۱۵.۴۹۰.۰۰۰

۶.۸۰۸.۰۰۰

مقاومت دوم

۱۳.۶۷۰.۰۰۰

 ۱۳.۹۷۵.۰۰۰

۳۶۴۸

۱۴.۳۷۵.۰۰۰

۵.۶۹۹.۵۰۰

مقاومت اول

۱۳.۵۵۰.۰۰۰

 ۱۳.۸۷۰.۰۰۰

 ۳۵۹۶

۱۳.۷۵۰.۰۰۰

۵.۵۲۳.۰۰۰

سطح مرکزی

۱۳.۴۹۵.۰۰۰

 ۱۳.۸۱۵.۰۰۰

۳۵۱۸

۱۲.۶۳۵.۰۰۰

۵.۱۳۴.۵۰۰ 

حمایت اول

۱۳.۳۷۵.۰۰۰

 ۱۳.۷۱۰.۰۰۰

۳۴۶۶

۱۲.۰۱۰.۰۰۰

۴.۹۵۸.۰۰۰ 

حمایت دوم

۱۳.۳۲۰.۰۰۰

 ۱۳.۶۵۵.۰۰۰

۳۳۸۸

۱۰.۸۹۵.۰۰۰

۴.۵۶۹.۵۰۰

حمایت سوم

۱۳.۲۰۰.۰۰۰

 ۱۳.۵۵۰.۰۰۰

۳۳۳۶

۱۰.۲۷۰.۰۰۰

۴.۳۹۳.۰۰۰