جدول اطلاعات حمایت و مقاومت سررسیدها- سکه نقدی- دلار و مظنه

 

Untitled 

 

 

جدول اطلاعات تابلوی سررسیدها

 

ساعتسررسید

تعداد کل

خریدار

تا قیمت

حجم خرید

قرارداد

تعداد کل

فروشنده

تا قیمت

حجم فروش

قرارداد

۱۵:۳۰مرداد ۱۰۲۱۱۱۸۰۰۰ ۸۵  ۶۵ ۱۱۲۸۰۰۰ ۳۰
۱۵:۳۰شهریور۳۷۱  ۱۱۴۵۰۰۰ ۱۴۰ ۲۶۸ ۱۱۵۵۰۰۰ ۱۰۵
۱۶:۰۰مرداد۱۹۸۱۱۱۸۰۰۰۱۴۲۹۰۱۱۲۸۰۰۰۶۰
۱۶:۰۰شهریور۴۶۰۱۱۴۵۰۰۰۱۷۵۳۴۰۱۱۵۵۰۰۰۳۴۰
۱۶:۳۰مرداد۲۲۰۱۱۱۸۰۰۰۱۶۵۸۰۱۱۲۸۰۰۰۶۵
۱۶:۳۰شهریور۴۵۰۱۱۴۵۰۰۰۱۹۲۲۸۰۱۱۵۳۰۰۰۱۴۵
۱۷:۰۰مرداد۲۱۵۱۱۱۸۰۰۰۱۴۵۸۵۱۱۲۸۰۰۰۷۰
۱۷:۰۰شهریور۴۹۵۱۱۴۵۰۰۰۱۹۵۲۸۰۱۱۵۴۰۰۰۱۶۶
۱۷:۳۰مرداد۱۷۴۱۱۱۸۰۰۰۱۳۰۱۲۵۱۱۲۸۰۰۰۱۰۰
۱۷:۳۰شهریور۳۹۵۱۱۴۵۰۰۰۲۶۵۴۳۰۱۱۵۴۰۰۰۲۲۵