جدول اطلاعات تابلوی سررسیدها:

ساعتسررسید

تعداد کل

خریدار

تا قیمت

حجم خرید

قرارداد

تعداد کل

فروشنده

تا قیمت

حجم فروش

قرارداد

 ۱۲:۵۰تیر۱۳۰    ۱۴۵  
 ۱۲:۵۰مرداد۲۰۰    ۳۰۰  
۱۳:۲۰تیر۱۷۵  ۱۳۰  
۱۳:۲۰مرداد۲۹۰  ۲۲۰  
۱۴:۳۰تیر۲۵۰  ۸۰  
۱۴:۳۰مرداد۳۴۵  ۲۳۵  
۱۵:۳۰تیر۲۳۰  ۱۷۵  
۱۵:۳۰مرداد۳۶۵  ۳۲۵  
۱۶:۳۰تیر۱۹۵  ۱۸۵  
۱۶:۳۰مرداد۳۴۵  ۳۴۰  
۱۷:۰۰تیر۳۰۰  ۳۲۵  
۱۷:۰۰مرداد۴۴۰  ۳۵۰  
۱۷:۳۰تیر۳۰۰  ۳۲۵  
۱۷:۳۰مرداد۴۴۰  ۳۵۰  

 

 

جدول اطلاعات حمایت و مقاومت سررسیدها- سکه نقدی- دلار و مظنه:

 عنوان

تیر

(روزانه)

مرداد

(روزانه)

دلار

هفتگی

سکه

هفتگی

مظنه

هفتگی

مقاومت سوم

۱۳.۴۹۰.۰۰۰

 ۱۳.۸۲۰.۰۰۰

۳۷۲۶

۱۵.۴۹۰.۰۰۰

۶.۸۰۸.۰۰۰

مقاومت دوم

۱۳.۴۲۵.۰۰۰

 ۱۳.۷۶۵.۰۰۰

۳۶۴۸

۱۴.۳۷۵.۰۰۰

۵.۶۹۹.۵۰۰

مقاومت اول

۱۳.۳۴۰.۰۰۰

 ۱۳.۷۰۰.۰۰۰

 ۳۵۹۶

۱۳.۷۵۰.۰۰۰

۵.۵۲۳.۰۰۰

سطح مرکزی

۱۳.۲۷۵.۰۰۰

 ۱۳.۶۴۵.۰۰۰

۳۵۱۸

۱۲.۶۳۵.۰۰۰

۵.۱۳۴.۵۰۰ 

حمایت اول

۱۳.۱۹۰.۰۰۰

 ۱۳.۵۸۰.۰۰۰

۳۴۶۶

۱۲.۰۱۰.۰۰۰

۴.۹۵۸.۰۰۰ 

حمایت دوم

۱۳.۱۲۵.۰۰۰

 ۱۳.۵۲۵.۰۰۰

۳۳۸۸

۱۰.۸۹۵.۰۰۰

۴.۵۶۹.۵۰۰

حمایت سوم

۱۳.۰۴۰.۰۰۰

 ۱۳.۴۶۵.۰۰۰

۳۳۳۶

۱۰.۲۷۰.۰۰۰

۴.۳۹۳.۰۰۰