جدول اطلاعات تابلوی سررسیدها:

ساعتسررسید

تعداد کل

خریدار

تا قیمت

حجم خرید

قرارداد

تعداد کل

فروشنده

تا قیمت

حجم فروش

قرارداد

۱۲:۳۰تیر ۱۴۵   ۹۵  
۱۲:۳۰مرداد۱۶۵    ۲۰۰  
۱۲:۵۰تیر۲۱۵  ۱۰۵  
۱۲:۵۰مرداد۳۱۰  ۲۰۰  
۱۳:۵۰تیر۲۷۵  ۱۴۰  
۱۳:۵۰مرداد۳۸۰  ۲۱۰  
۱۴:۱۵تیر۱۸۰  ۱۵۵  
۱۴:۱۵مرداد۳۰۰  ۲۴۰  
۱۵:۰۰تیر۲۷۵  ۱۶۵  
۱۵:۰۰مرداد۳۴۰  ۲۶۰  
۱۵:۳۰تیر۲۸۰  ۱۴۵  
۱۵:۳۰مرداد۳۱۰  ۲۶۰  
۱۶:۰۰تیر۲۸۰  ۱۴۵  
۱۶:۰۰مرداد۳۱۰  ۲۶۰  
۱۶:۳۰تیر۲۸۵  ۱۳۰  
۱۶:۳۰مرداد۳۹۵  ۲۲۰  
۱۷:۰۰تیر۲۵۰  ۲۰۰  
۱۷:۰۰مرداد۳۸۵  ۲۹۰  
۱۷:۴۵تیر۲۶۵  ۲۰۵  
۱۷:۴۵مرداد۳۷۰  ۳۳۰  
۱۷:۵۰تیر۳۷۵  ۲۹۰  
۱۷:۵۰مرداد۵۲۰  ۵۲۵  

 

 

جدول اطلاعات حمایت و مقاومت سررسیدها- سکه نقدی- دلار و مظنه:

 عنوان

تیر

(روزانه)

مرداد

(روزانه)

دلار

هفتگی

سکه

هفتگی

مظنه

هفتگی

مقاومت سوم

۱۳.۸۵۰.۰۰۰

 ۱۴.۲۲۰.۰۰۰

۳۷۲۶

۱۵.۴۹۰.۰۰۰

۶.۸۰۸.۰۰۰

مقاومت دوم

۱۳.۷۶۵.۰۰۰

 ۱۴.۱۲۰.۰۰۰

۳۶۴۸

۱۴.۳۷۵.۰۰۰

۵.۶۹۹.۵۰۰

مقاومت اول

۱۳.۷۰۰.۰۰۰

 ۱۴.۰۴۵.۰۰۰

 ۳۵۹۶

۱۳.۷۵۰.۰۰۰

۵.۵۲۳.۰۰۰

سطح مرکزی

۱۳.۶۲۰.۰۰۰

 ۱۳.۹۳۵.۰۰۰

۳۵۱۸

۱۲.۶۳۵.۰۰۰

۵.۱۳۴.۵۰۰ 

حمایت اول

۱۳.۵۶۰.۰۰۰

 ۱۳.۸۵۰.۰۰۰

۳۴۶۶

۱۲.۰۱۰.۰۰۰

۴.۹۵۸.۰۰۰ 

حمایت دوم

۱۳.۴۷۵.۰۰۰

 ۱۳.۷۵۰.۰۰۰

۳۳۸۸

۱۰.۸۹۵.۰۰۰

۴.۵۶۹.۵۰۰

حمایت سوم

۱۳.۴۱۰.۰۰۰

 ۱۳.۶۶۵.۰۰۰

۳۳۳۶

۱۰.۲۷۰.۰۰۰

۴.۳۹۳.۰۰۰