جدول اطلاعات حمایت و مقاومت سررسیدها- سکه نقدی- دلار و مظنه

 

Untitled 
 

 

 

جدول اطلاعات تابلوی سررسیدها

 

ساعتسررسید

تعداد کل

خریدار

تا قیمت

حجم خرید

قرارداد

تعداد کل

فروشنده

تا قیمت

حجم فروش

قرارداد

۱۳:۰۰مرداد ۸۰ ۱۱۴۵۰۰۰ ۱۲۸۲۸۵  ۱۱۵۵۰۰۰ ۷۵
۱۳:۰۰شهریور ۲۴۴ ۱۱۷۵۰۰۰ ۱۸۵ ۵۲۰۱۱۸۵۰۰۰ ۱۷۰
۱۳:۳۰مرداد۲۱۳۱۱۴۵۰۰۰۱۱۰۱۵۵۱۱۵۵۰۰۰۹۰
۱۳:۳۰شهریور۴۴۲۱۱۷۵۰۰۰۲۰۹۴۳۵۱۱۸۳۰۰۰۱۹۵
۱۴:۳۰مرداد۲۵۵۱۱۴۳۰۰۰۱۵۲۱۷۴۱۱۵۳۰۰۰۸۰
۱۴:۳۰شهریور۵۰۳۱۱۷۴۰۰۰۲۴۹۴۸۰۱۱۸۴۰۰۰۲۷۰
۱۵:۳۰مرداد۲۶۵۱۱۴۳۰۰۰۱۶۵۱۶۵۱۱۵۳۰۰۰۹۲
۱۵:۳۰شهریور۵۲۰۱۱۷۴۰۰۰۲۶۵۴۷۵۱۱۸۴۰۰۰۲۵۰
۱۶:۳۰مرداد۴۴۲۱۱۴۸۰۰۰۲۳۴۱۴۵۱۱۵۸۰۰۰۱۱۰
۱۶:۳۰شهریور۵۹۳۱۱۷۷۰۰۰۲۱۲۳۲۵۱۱۸۷۰۰۰۲۰۲