جدول اطلاعات تابلوی سررسیدها:

ساعتسررسید

تعداد کل

خریدار

تا قیمت

حجم خرید

قرارداد

تعداد کل

فروشنده

تا قیمت

حجم فروش

قرارداد

 ۱۲:۵۰تیر۱۴۵
  ۳۶۰
  
 ۱۲:۵۰مرداد۱۴۵
  ۳۲۵
  
۱۴:۰۰تیر۲۰۰  ۳۸۰  
۱۴:۰۰مرداد۲۲۰  ۳۹۲  
۱۵:۰۰تیر۲۲۵  ۲۸۵  
۱۵:۰۰مرداد۲۴۵  ۳۴۵  
۱۶:۰۰تیر۲۷۵  ۱۸۵  
۱۶:۰۰مرداد۲۵۰  ۲۰۰  
۱۶:۳۰تیر۲۵۰  ۱۹۰  
۱۶:۳۰مرداد۲۶۵  ۲۰۰  
۱۷:۰۰تیر۲۵۰  ۱۹۰  
۱۷:۰۰مرداد۲۶۵  ۲۰۰  

 

 

جدول اطلاعات حمایت و مقاومت سررسیدها- سکه نقدی- دلار و مظنه:

 عنوان

خرداد

(روزانه)

تیر

(روزانه)

دلار

هفتگی

سکه

هفتگی

مظنه

هفتگی

مقاومت سوم

۱۳.۳۸۵.۰۰۰

 ۱۳.۷۷۰.۰۰۰

۳۶۴۴

۱۳.۳۵۰.۰۰۰

۵.۵۹۳.۰۰۰

مقاومت دوم

۱۳.۱۴۰.۰۰۰

 ۱۳.۵۳۰.۰۰۰

۳۵۸۸

۱۳.۲۳۵.۰۰۰

۵.۵۱۶.۵۰۰

مقاومت اول

۱۲.۹۳۵.۰۰۰

 ۱۳.۳۱۰.۰۰۰

 ۳۵۵۴

۱۲.۹۳۰.۰۰۰

۵.۳۲۸.۰۰۰

سطح مرکزی

۱۲.۶۹۰.۰۰۰

 ۱۳.۰۵۰.۰۰۰

 ۳۴۹۸

۱۲.۸۱۵.۰۰۰

۵.۲۵۱.۵۰۰ 

حمایت اول

۱۲.۴۸۵.۰۰۰

 ۱۲.۸۴۵.۰۰۰

۳۴۶۴

۱۲.۵۱۰.۰۰۰

۵.۰۶۳.۰۰۰ 

حمایت دوم

۱۲.۲۴۰.۰۰۰

 ۱۲.۶۰۰.۰۰۰

۳۴۰۸

۱۲.۳۹۵.۰۰۰

۴.۹۸۶.۵۰۰

حمایت سوم

۱۲.۰۳۰.۰۰۰

 ۱۲.۳۸۰.۰۰۰

۳۳۷۴

۱۲.۰۹۰.۰۰۰

۴.۷۹۸.۰۰۰