جدول اطلاعات تابلوی سررسیدها:

 

ساعتسررسید

تعداد کل

خریدار

تا قیمت

حجم خرید

قرارداد

تعداد کل

فروشنده

تا قیمت

حجم فروش

قرارداد

۱۲:۳۰تیر ۸۰   ۵۴  
۱۲:۳۰مرداد۱۶۷
  ۱۵۰   
۱۳:۰۰تیر۱۱۰  ۹۰  
۱۳:۰۰مرداد۲۷۰  ۱۵۳  
۱۳:۳۰تیر۱۴۰  ۷۸  
۱۳:۳۰مرداد۳۶۰  ۱۹۵  
۱۴:۰۰تیر۱۵۰  ۷۴  
۱۴:۰۰مرداد۴۲۸  ۱۹۳  
۱۴:۳۰تیر۱۵۵  ۶۹  
۱۴:۳۰مرداد۴۳۰  ۲۰۰  
۱۵:۱۵تیر۱۲۹  ۹۵  
۱۵:۱۵مرداد۳۹۰  ۲۵۰  
۱۶:۰۰تیر۱۴۰  ۹۸  
۱۶:۰۰مرداد۴۲۰  ۲۷۰  
۱۶:۴۰تیر۱۶۰  ۱۰۰  
۱۶:۴۰مرداد۴۵۰  ۳۳۰  
۱۷:۰۰تیر۱۷۰  ۱۲۰  
۱۷:۰۰مرداد۴۶۵  ۳۹۰  

 

 

جدول اطلاعات حمایت و مقاومت سررسیدها- سکه نقدی- دلار و مظنه:

 

 عنوان

تیر

(روزانه)

مرداد

(روزانه)

دلار

هفتگی

سکه

هفتگی

مظنهov

هفتگی

مقاومت سوم

۱۳.۵۲۰.۰۰۰

 ۱۳.۸۵۵.۰۰۰

۳۷۴۱

۱۳.۵۹۰.۰۰۰

۵.۴۹۸.۰۰۰

مقاومت دوم

۱۳.۴۹۵.۰۰۰

 ۱۳.۸۲۵.۰۰۰

۳۶۹۸

۱۳.۴۰۰.۰۰۰

۵.۴۵۱.۵۰۰

مقاومت اول

۱۳.۴۴۰.۰۰۰

 ۱۳.۷۸۰.۰۰۰

۳۶۸۳

۱۳.۲۸۰.۰۰۰

۵.۴۲۳.۰۰۰

سطح مرکزی

۱۳.۴۱۵.۰۰۰

 ۱۳.۷۵۵.۰۰۰

۳۶۴۰

۱۳.۰۹۰.۰۰۰

۵.۳۷۶.۵۰۰ 

حمایت اول

۱۳.۳۶۰.۰۰۰

 ۱۳.۷۱۰.۰۰۰

۳۶۲۵

۱۲.۹۷۰.۰۰۰

۵.۳۴۸.۰۰۰ 

حمایت دوم

۱۳.۳۳۵.۰۰۰

 ۱۳.۶۸۵.۰۰۰

۳۵۸۲

۱۲.۷۸۰.۰۰۰

۵.۳۰۱.۵۰۰

حمایت سوم

۱۳.۲۸۰.۰۰۰

 ۱۳.۶۴۰.۰۰۰

۳۵۶۷

۱۲.۶۶۰.۰۰۰

۵.۲۷۳.۰۰۰