شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
Dow۱۷۱۵۹۲۰ (۰.۱۲%)۱۷۱۲۵۱۷۱۶۹۰:۳۱
Nasdaq۴۸۹۱۴ (۰.۰۸%)۴۸۹۰۴۹۰۲۰:۳۲
S&P 500۲۰۱۷۱ (۰.۰۵%)۲۰۱۴۲۰۱۹۰:۳۱
GlobalDow۲۲۸۰۴ (۰.۱۸%)۲۲۷۹۲۲۸۷۸:۴۷
FTSE 100۶۱۳۷۰ (۰%)۶۰۸۰۶۱۶۶۱۵ دی
DAX۱۰۳۱۰۰ (۰%)۱۰۱۷۸۱۰۳۷۹۱۵ دی
CAC 40۴۵۳۸۰ (۰%)۴۴۸۳۴۵۷۴۱۵ دی
IBEX 35۹۳۳۵۰ (۰%)۹۲۶۳۹۴۴۶۱۵ دی
Stoxx 600۳۵۹۰ (۰%)۳۵۵۳۶۱۱۵ دی
Asia Dow۲۶۲۴۲۸ (۱.۰۷%)۲۶۱۸۲۶۵۷۸:۵۷
NIKKEI۱۸۱۲۹۲۴۵ (۱.۳۵%)۱۸۰۶۴۱۸۴۶۹۸:۵۶
Hang Seng۲۰۹۷۱۲۱۸ (۱.۰۴%)۲۰۹۴۹۲۱۱۸۹۸:۵۷
Shanghai۳۳۰۵۱۷ (۰.۵۲%)۳۲۹۰۳۳۲۶۸:۵۷
Sensex۲۵۵۷۹۱ (۰%)۲۵۵۱۱۲۵۶۲۸۸:۵۷