نام شاخص

 

ارزش

 

بیشترین

   

کمترین  

 

تغییر (نسبت به دیروز)    

 

زمان

 

شاخص کل۶۱۴۱۴.۲۱۰۴.۳۰۶۱۴۱۴.۲۶۱۵۳۴.۸۱ دی
شاخص بازار اول۴۲۱۶۲.۲۲۶.۹۰۴۲۱۴۸.۱۴۲۲۲۶.۹۱ دی
شاخص بازار دوم۱۳۹۰۵۹.۴۴۹۶.۶۰۱۳۹۰۵۹.۴۱۳۹۵۶۹.۶۱ دی
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ۲۵۷۰.۱۳.۵۰۲۵۶۸.۵۲۵۷۵.۶۱ دی
شاخص قیمت ۵۰ شرکت۱۱۷۴۴۲.۸۳۹۰.۲۰۱۱۷۴۴۲.۸۱۱۷۸۳۰.۷۱ دی
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر۲۴۹۸.۸۴.۷۰۲۴۹۸.۴۲۵۰۳.۹۱ دی
شاخص بازده نقدی قیمت۲۴۷۵۷۱.۹۳۹۳.۱۰۲۴۷۵۷۱.۹۲۴۷۵۷۱.۹۱ دی
شاخص صنعت۵۰۹۲۲.۵۸۷.۱۰۵۰۹۲۲.۵۵۱۰۱۶.۲۱ دی
مبلمان۲۷۲.۷۰.۰۰۲۷۲.۷۲۷۲.۷۳۰ تیر
رادیویی۶۰۶.۴۲.۲۰۶۰۴.۱۶۰۵.۷۱ دی
محصولات چرمی۹۸۶.۵۵.۳۰۹۸۸۹۹۱.۸۱ دی
بانکها۶۱۳۱.۱۰۶۱۳۶۱۵.۲۱ دی
فنی مهندسی۶۰۱.۹۲.۹۰۶۰۲.۱۶۰۴.۸۱ دی
سیمان۵۹۷.۶۰.۸۰۵۹۷.۷۵۹۸.۴۱ دی
استخراج نفت جز کشف۴۲۴.۹۲.۷۰۴۲۴.۹۴۲۷.۶۲۴ آذر
انبوه سازی۶۴۲.۱۶.۶۰۶۴۲.۴۶۴۸.۸۱ دی
پیمانکاری۹۱۹.۷۰.۰۰۹۱۹.۷۹۱۹.۷۳۰ تیر
ذغال سنگ۶۱۵۰.۴۰۶۱۵.۱۶۱۵.۴۱ دی
حمل و نقل۲۸۱۵.۰۵۰.۰۰۱۱۲۵.۲۱۱۲۵.۲۱ دی
منسوجات۱۶۰۲۰.۲۰۱۶۰۲.۲۱۶۰۲.۲۱ دی
سرمایه گذاریها۱۳۸۵.۲۰.۶۰۱۳۸۴.۷۱۳۸۶.۱۱ دی
سایرمالی۱۵۰۶.۶۱۹.۸۰۱۵۱۰۱۵۲۶.۵۱ دی
کانی غیرفلزی۱۵۵۱.۴۱.۱۰۱۵۵۰.۵۱۵۵۶.۱۱ دی
کاشی و سرامیک۱۶۳۹.۳۳.۰۰۱۶۳۹.۶۱۶۴۲.۴۱ دی
ابزار پزشکی۳۵۰۴.۵۱۶۶.۸۰۳۵۰۴.۵۳۵۰۴.۵۱ دی
وسایل ارتباطی۳۴۲۱.۸۰.۵۰۳۴۲۲.۳۳۴۲۲.۳۱ دی
غذایی بجز قند۲۴۰۳.۸۴.۵۰۲۳۹۹.۴۲۴۰۴۱ دی
بیمه و بازنشسته۳۰۸۸.۲۴.۰۰۳۰۸۷.۹۳۰۹۳.۵۱ دی
رایانه۵۷۳۳.۳۵.۲۰۵۷۳۳.۱۵۷۳۳.۶۱ دی
قند و شکر۴۳۵۷.۳۸۹.۲۰۴۳۰۰۴۳۷۲.۳۱ دی
مواد دارویی۵۶۹۷.۶۱۸.۵۰۵۶۹۷.۶۵۷۱۵.۹۱ دی
شیمیایی۴۶۸۹.۵۵.۵۰۴۶۸۹.۴۴۶۹۵.۱۱ دی
سایر معادن۵۴۱۹.۱۹۵.۵۰۵۴۱۹.۱۵۵۳۱.۹۱ دی
چند رشته ای ص۶۳۴۸.۸۱۲.۹۰۶۳۴۸.۸۶۳۶۱.۵۱ دی
زراعت۶۷۹۷۲۲۳.۲۰۶۵۷۴.۵۶۷۹۷۱ دی
محصولات کاغذ۴۵۳۷۲۸.۴۰۴۵۳۷.۸۴۵۶۲.۵۱ دی
ماشین آلات۱۰۱۱۳۱۲.۷۰۱۰۱۱۳۱۰۱۳۴.۱۱ دی
خودرو۸۶۱۲.۸۷۱.۶۰۸۵۹۶.۸۸۶۸۶.۷۱ دی
کانه فلزی۸۹۳۸.۴۹.۵۰۸۹۳۸.۴۸۹۴۸.۹۱ دی
لاستیک۱۴۴۳۹.۳۳۲.۴۰۱۴۳۹۶.۱۱۴۴۴۴.۳۱ دی
محصولات فلزی۱۶۷۲۳.۷۹۴.۱۰۱۶۷۲۳.۷۱۶۸۱۷.۶۱ دی
محصولات چوبی۱۴۷۰۲.۶۴۵.۰۰۱۴۶۵۷.۶۱۴۶۷۱.۳۱ دی
فلزات اساسی۲۰۸۸۴.۲۱۹۹.۹۰۲۰۶۸۲.۴۲۰۸۸۴.۴۱ دی
انتشار و چاپ۵۵۱۸۳.۷۵۶۲.۴۰۵۴۷۰۴.۶۵۵۳۶۹.۸۱ دی
شاخص آزاد شناور۶۷۰۴۱.۸۱۰۴.۸۰۶۷۰۳۰.۸۶۷۱۸۲.۵۱ دی
مالی۱۲۵۷۳۲.۱۲۰۵.۹۰۱۲۵۷۳۲.۱۱۲۶۱۲۶.۹۱ دی
دستگاههای برقی۳۱۷۶۱۸.۴۶۲۷.۴۰۳۱۷۰۲۳.۲۳۱۷۶۳۵.۷۱ دی
فراورده نفتی۱۳۲۱۴۳.۲۱۱۴۵.۸۰۱۳۲۱۰۷.۹۱۳۳۲۷۷.۷۱ دی