شاخص بورس داخلی

 

نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زمان
شاخص کل۶۱۶۹۱۲۲۱.۷۰۶۱۵۰۸۶۱۷۴۱.۲۹ دی
شاخص بازار اول۴۲۳۰۱.۱۱۸۹.۲۰۴۲۱۲۶۴۲۳۵۳.۷۹ دی
شاخص بازار دوم۱۳۹۹۸۴.۵۲۸۷.۵۰۱۳۹۸۴۸.۴۱۴۰۰۰۰.۵۹ دی
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ۲۵۸۲۱۶.۱۰۲۵۶۵.۹۲۵۸۴.۳۹ دی
شاخص قیمت ۵۰ شرکت۱۱۷۶۱۹.۳۳۳۹.۳۰۱۱۷۲۹۱.۱۱۱۷۶۲۸.۶۹ دی
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر۲۵۰۶.۱۸.۹۰۲۴۹۸.۵۲۵۰۸.۷۹ دی
شاخص بازده نقدی قیمت۲۴۸۶۹۸.۲۸۶۴.۲۰۲۴۸۶۹۸.۲۲۴۸۶۹۸.۲۹ دی
شاخص صنعت۵۰۹۵۶.۸۶۹.۲۰۵۰۹۲۵.۲۵۱۰۱۰.۱۹ دی
مبلمان۲۷۲.۷۰.۰۰۲۷۲.۷۲۷۲.۷۳۰ تیر
رادیویی۶۱۳.۸۰.۳۰۶۱۳.۹۶۱۴.۱۹ دی
محصولات چرمی۹۶۵.۹۹.۰۰۹۵۶.۹۹۶۵.۹۹ دی
بانکها۶۳۰.۱۱۰.۶۰۶۱۹.۶۶۳۰.۱۹ دی
فنی مهندسی۶۱۵.۱۲۳.۵۰۵۹۱.۱۶۱۵.۱۹ دی
سیمان۵۹۴.۷۰.۹۰۵۹۳.۵۵۹۴.۷۹ دی
استخراج نفت جز کشف۴۴۸۱۱.۵۰۴۳۶.۵۴۴۸۹ دی
انبوه سازی۶۵۶.۸۳.۷۰۶۵۲.۳۶۵۷.۸۹ دی
پیمانکاری۹۱۹.۷۰.۰۰۹۱۹.۷۹۱۹.۷۳۰ تیر
ذغال سنگ۶۵۶.۳۱۲.۱۰۶۴۴.۴۶۵۶.۳۹ دی
حمل و نقل۲۹۰۶.۱۰.۰۰۱۱۲۵.۲۱۱۲۵.۲۹ دی
منسوجات۱۶۰۲۰.۲۰۱۶۰۲.۲۱۶۰۲.۲۱ دی
سرمایه گذاریها۱۳۸۱.۶۳.۲۰۱۳۷۸.۴۱۳۸۱.۶۹ دی
سایرمالی۱۶۱۴.۴۵۷.۸۰۱۵۶۰.۵۱۶۱۴.۴۹ دی
کانی غیرفلزی۱۵۸۹.۶۷.۸۰۱۵۸۹.۶۱۵۹۸.۱۹ دی
کاشی و سرامیک۱۶۵۵.۱۶.۱۰۱۶۴۷.۵۱۶۵۵.۲۹ دی
ابزار پزشکی۴۴۱۵.۸۲۰۸.۹۰۴۴۱۴.۲۴۴۱۷.۲۹ دی
وسایل ارتباطی۳۵۰۶.۵۱۱۷.۰۰۳۴۱۶.۶۳۵۰۶.۵۹ دی
غذایی بجز قند۲۴۹۰.۶۸.۱۰۲۴۸۸.۶۲۴۹۵.۳۹ دی
بیمه و بازنشسته۳۱۷۵.۲۴۴.۳۰۳۱۳۰.۷۳۱۷۵.۲۹ دی
رایانه۵۷۲۷.۵۰.۲۰۵۷۲۵.۴۵۷۲۷.۵۹ دی
قند و شکر۴۷۰۰.۲۱۴۷.۰۰۴۷۰۰.۲۴۷۱۷.۲۹ دی
مواد دارویی۵۶۵۷.۸۱۵.۱۰۵۶۵۶.۵۵۶۷۶.۱۹ دی
شیمیایی۴۶۵۷.۵۶.۷۰۴۶۵۷.۵۴۶۶۴.۸۹ دی
سایر معادن۵۴۱۱.۶۱۹۰.۰۰۵۴۱۱.۶۵۵۴۹.۳۹ دی
چند رشته ای ص۶۲۱۵.۳۳۸.۷۰۶۲۱۵.۳۶۲۵۳.۶۹ دی
زراعت۶۴۱۷۱۴۷.۲۰۶۴۱۷۶۵۶۴.۲۹ دی
محصولات کاغذ۴۶۸۱.۶۲۹.۹۰۴۶۵۱.۶۴۶۸۵.۸۹ دی
ماشین آلات۱۰۵۶۸.۲۱۳۲.۱۰۱۰۴۷۰.۸۱۰۵۹۳.۶۹ دی
خودرو۸۹۳۲۱۶۷.۸۰۸۷۶۷.۹۸۹۳۲۹ دی
کانه فلزی۸۸۹۹.۲۱۲.۲۰۸۸۹۹۸۹۱۱.۳۹ دی
لاستیک۱۴۳۰۰.۷۴۹.۲۰۱۴۲۸۸.۷۱۴۳۶۳.۶۹ دی
محصولات فلزی۱۸۳۴۴.۵۵۹۳.۴۰۱۷۹۴۰.۷۱۸۳۵۰.۱۹ دی
محصولات چوبی۱۵۲۹۷۱۸.۸۰۱۵۲۷۸.۲۱۵۲۹۷۹ دی
فلزات اساسی۲۰۸۰۴.۵۵۴.۰۰۲۰۸۰۴.۵۲۰۸۶۵.۴۹ دی
انتشار و چاپ۶۰۲۵۱.۸۴۳۱.۰۰۶۰۲۵۱.۸۶۰۸۶۰.۵۹ دی
شاخص آزاد شناور۶۷۶۵۵.۸۴۱۴.۷۰۶۷۲۹۶.۴۶۷۷۰۴.۷۹ دی
مالی۱۲۸۷۸۲.۴۱۹۱۳.۴۰۱۲۶۸۸۵۱۲۸۷۸۲.۴۹ دی
دستگاههای برقی۳۲۴۸۴۷.۵۱۳۰۰.۵۰۳۲۴۱۰۸.۳۳۲۴۸۴۷.۵۹ دی
فراورده نفتی۱۲۹۰۵۴.۸۲۰۴.۸۰۱۲۸۹۲۸.۵۱۲۹۱۲۳.۵۹ دی