شاخص بورس های داخلی در تاریخ ۲۴ آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

 

شاخص کل۶۲۲۶۲.۵۴۶.۲۰۶۲۲۲۴۶۲۲۶۱.۴۹:۵۷
شاخص بازار اول۴۲۷۵۵.۸۴۳.۰۰۴۲۷۱۹۴۲۷۵۳.۶۹:۵۷
شاخص بازار دوم۱۴۰۸۷۶.۱۱۲۳.۹۰۱۴۰۸۱۶.۴۱۴۱۰۴۸.۹۲۳ آذر
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ۲۶۱۴.۲۲.۵۰۲۶۱۲۲۶۱۶.۷۲۳ آذر
شاخص قیمت ۵۰ شرکت۱۱۹۲۹۰.۴۳۷.۴۰۱۱۹۲۵۹.۲۱۱۹۲۸۲.۷۹:۵۷
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر۲۵۳۴.۹۱.۵۰۲۵۳۴.۱۲۵۳۴.۱۹:۴۰
شاخص بازده نقدی قیمت۲۵۰۹۶۱.۲۳۸۴.۸۰۲۵۰۹۶۱.۲۲۵۰۹۶۱.۲۲۳ آذر
شاخص صنعت۵۱۶۴۲.۲۱۸.۶۰۵۱۶۳۲.۷۵۱۶۴۳.۶۹:۵۷
مبلمان۲۷۲.۷۰.۰۰۲۷۲.۷۲۷۲.۷۳۰ تیر
رادیویی۶۰۲.۹۱.۱۰۶۰۳.۱۶۰۴۲۳ آذر
محصولات چرمی۱۰۱۰.۱۰.۳۰۱۰۱۰.۴۱۰۱۰.۴۲۳ آذر
بانکها۶۲۰.۳۱.۸۰۶۱۹.۷۶۲۰.۲۹:۵۷
فنی مهندسی۶۱۵.۹۰.۱۰۶۱۵.۹۶۱۵.۹۹:۲۵
سیمان۶۰۸.۶۰.۱۰۶۰۸.۷۶۰۸.۷۹:۵۷
استخراج نفت جز کشف۴۲۷.۴۰.۲۰۴۲۷.۶۴۲۷.۶۹:۴۰
انبوه سازی۶۷۵.۴۲.۳۰۶۷۴.۳۶۷۴.۷۹:۵۷
پیمانکاری۹۱۹.۷۰.۰۰۹۱۹.۷۹۱۹.۷۳۰ تیر
ذغال سنگ۶۳۲.۴۰.۳۰۶۳۲.۷۶۳۳.۵۲۳ آذر
حمل و نقل۲۹۶۵.۹۵۰.۰۰۱۱۲۵.۲۱۱۲۵.۲۹:۵۷
منسوجات۱۶۰۲.۲۰.۷۰۱۶۰۲.۲۱۶۰۲.۲۱۰ آذر
سرمایه گذاریها۱۳۸۴.۶۰.۵۰۱۳۸۴.۵۱۳۸۴.۵۹:۴۰
سایرمالی۱۶۱۸.۲۲۱.۰۰۱۶۰۰.۴۱۶۰۶.۱۹:۵۷
کانی غیرفلزی۱۵۸۰.۸۶.۷۰۱۵۷۴.۸۱۵۸۰.۱۹:۵۷
کاشی و سرامیک۱۶۸۳.۷۰.۱۰۱۶۸۳.۶۱۶۸۳.۶۹:۵۷
ابزار پزشکی۲۹۸۵.۳۱۳۵.۳۰۲۹۸۸۲۹۹۰۹:۵۷
وسایل ارتباطی۴۲۴۸.۷۰.۰۰۴۲۲۵۴۲۴۸.۷۱۵ آذر
غذایی بجز قند۲۴۱۱.۴۱.۱۰۲۴۱۰.۴۲۴۱۰.۹۹:۵۷
بیمه و بازنشسته۳۱۷۹.۴۱.۰۰۳۱۷۹.۶۳۱۸۰.۴۹:۵۷
رایانه۵۷۴۵.۱۰.۲۰۵۷۴۴.۸۵۷۴۴.۹۹:۵۷
قند و شکر۴۲۳۱.۳۹۸.۴۰۴۲۰۴۴۲۲۳.۹۹:۵۷
مواد دارویی۵۶۶۳.۹۱.۳۰۵۶۶۲.۲۵۶۶۲.۳۹:۵۷
شیمیایی۴۷۲۰.۶۱.۲۰۴۷۲۱.۵۴۷۲۱.۷۹:۵۷
سایر معادن۵۲۲۱۰.۴۰۵۲۲۰.۸۵۲۲۱.۴۹:۵۷
چند رشته ای ص۶۳۲۹.۵۲.۸۰۶۳۳۰.۵۶۳۳۱.۷۹:۵۷
زراعت۷۴۹۶.۵۲۱.۷۰۷۴۹۷.۴۷۵۱۸.۲۲۳ آذر
محصولات کاغذ۴۹۶۵.۱۱.۲۰۴۹۶۶.۳۴۹۶۶.۳۹:۵۷
ماشین آلات۱۰۴۷۶.۹۲.۰۰۱۰۴۶۸.۳۱۰۴۷۳.۷۹:۵۷
خودرو۹۲۹۶.۵۴۳.۷۰۹۲۵۸.۶۹۲۹۳.۲۹:۵۷
کانه فلزی۹۰۰۹.۹۱.۳۰۹۰۱۰۹۰۱۰.۶۹:۵۷
لاستیک۱۴۴۵۹.۶۱.۶۰۱۴۴۵۹.۷۱۴۴۶۰.۷۹:۵۷
محصولات فلزی۱۷۱۸۴.۷۵۸.۳۰۱۷۱۶۹۱۷۱۸۰.۳۹:۵۷
محصولات چوبی۱۴۵۴۷.۵۴۹.۹۰۱۴۴۹۷.۶۱۴۵۳۰.۹۲۳ آذر
فلزات اساسی۲۱۰۸۳.۱۱.۲۰۲۱۰۸۳.۷۲۱۰۸۵.۶۹:۵۷
انتشار و چاپ۶۰۳۰۸.۱۱۸.۸۰۶۰۳۱۱.۳۶۰۳۲۶.۹۹:۵۷
شاخص آزاد شناور۶۸۱۸۸.۸۵۵.۷۰۶۸۱۵۶.۷۶۸۲۴۴.۶۲۳ آذر
مالی۱۲۷۲۴۶.۴۳۳۰.۴۰۱۲۷۱۱۷.۶۱۲۷۲۰۴.۲۹:۵۷
دستگاههای برقی۳۱۹۷۹۶.۸۱۵۱.۲۰۳۱۹۷۹۴.۷۳۱۹۹۴۲.۵۹:۵۷
فراورده نفتی۱۴۳۱۵۷.۹۲۷۶.۹۰۱۴۲۹۴۴.۵۱۴۳۱۰۹.۶۹:۵۷