شرکت لوله و ماشین سازی ایران با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۵۸ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است “فلوله” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۹۳ درصدی برآورد نموده است.که دلیل اصلی آن به شرح ذیل می باشد:

۱. افزایش ۳۳ درصدی فروش

۲. افزایش ۳۹ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۳. افزایش ۱۴ درصدی هزینه اداری، عمومی و فروش

۴. افزایش ۴۰ درصدی درآمد سرمایه گذاری

۵. افزایش ۲۱ درصدی درآمد های غیر عملیاتی