دلارارزشتغییردرصد تغییربیشترینکمترینزمان
دلار صرافی۳۶,۴۸۰۳۰۰.۰۸%۳۶,۵۱۰۳۶,۴۸۰۱۱:۳۵
دلار عمده۳۳,۹۴۰۰۰%۳۶,۲۹۰۳۳,۹۴۰۲۲ آذر
دلار حواله۳۶۴۹۰۹۰۰.۲۵%۳۶۵۳۰۳۶۴۹۰۱۱:۴۲
دلار سنا۳۶۱۷۵۲۹۰.۰۸%۳۶۱۷۵۳۶۱۷۵۱۱:۰۱
دلار مبادله ای۳۰,۱۰۸۵۰.۰۲%۳۰,۱۰۸۳۰,۱۰۸۹:۰۱