شکست نقطه ی ۲۰۲ در این سهم بسیار مهم است چرا که با شکست اون خط روند رسم شده بین مقاوت های ۳۹۹ و ۳۳۴ شکسته شده و احتمال میرود قیمت خود را به محدوده ی ۲۴۸ تا ۲۷۷ برساند . با رسیدن به این محدوده می توان گفت که اگر احتمال میرفته که روند دراز مدت این سهم نزولی میباشد نقض شده و روند دراز مدت به صعودی تغییر خواهد کرد .
 
اگر کمی به نزول انجام گرفته نگاهی بکنیم خواهیم دید که به صورت ۵ موج نزول کرده و بین کف های ۱۵۹ و ۱۵۵ یک واگرایی رخ داده به همین خاطر قیمت را به بالا کشید و باعث شده خط روند رسم شده بین مقاومت های ۳۳۴ و ۲۰۲ شکسته شده . حال ما باید منتظر شکست ۲۰۲ باشیم که به احتمال زیاد بعد از شکست اون قیمت به سمت نقطه ی ۲۷۷ حرکت خواهد کرد که برابر با ۵۰ % فیبوناچی می باشد . اما امکان دارد با شکست به سرعت به سمت ۲۷۷ حرکت نمیکند و در با یک نزول دوباره به سمت این نقطه خواهد رفت .
 
شاد و خرم باشید .

محمد حسین چابک