با توجه به عملکرد شرکت در سال گذشته شرکت با رشد کمی به کار خود ادامه می دهد و از طرفی حجم طلب شرکت از سایر شرکتها در تراز نامه نظر هر مخاطبی را به خود جلب می کند.

 

همچنین سود انباشته شرکت رقم قابل توجهی را شامل شده و با توجه به صورتهای مالی علیرغم پیش بینی سود ۱۷۱ تومانی، شرکت پتانسیل تولید سود ۲۱۰ تومانی را دارد. با این تفاسیر با وجود ارزش دفتری هر سهم معادل ۴۱۸ تومان، قیمت هر سهم ۱۰۰۴ تومان کشف قیمت می شود و در میان مدت این قیمت میتواند محقق گردد