شرکت تولید برق عسلویه مپنا با سرمایه به مبلغ ۷۲۸میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱۹۲۵ ریال برآورد نموده است

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۸ درصدی پیش بینی کرده که دلیل اصلی آن افزایش ۵ درصد فروش و۴ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد.