شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با سرمایه ۲۲۵ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۴۹۳ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است “دلقما” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۸ درصدی برآورد نموده است.که دلیل اصلی آن به شرح ذیل می باشد:

۱. افزایش ۳۵ درصدی فروش

۲. افزایش ۳۸ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۳. افزایش ۳۸ درصدی هزینه اداری، عمومی و فروش

۴. افزایش ۷۱ درصدی هزینه مالی