در سالی که گذشت حقیقی‌ها ۴۹.۵درصد و حقوقی‌ها ۵۰.۵درصد خرید سهم و حق تقدم در بورس داشته اند و در مقابل حقیقی‌ها فروشنده ۴۶.۲ درصد و حقوقی ها فروشنده ۵۳.۸درصد کل معاملات در بورس بوده اند.

به گزارش راتین بورس به نقل از تسنیم؛ بررسی کارنامه معاملات بورس اوراق بهادار در سالی که گذشت نشان از دادوستد ۲۲۷میلیارد و ۷۹۸میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۷۳هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال دارد که در ۲۴۳ روز معاملاتی توسط ۴میلیون و ۱۰هزار و ۶۳۸ سرمایه گذار دارد که در ۱۳ میلیون و ۹۲۱هزار و ۸۴۷ نوبت انجام شده است.

در مقابل مرور معاملات بورس اوراق بهادار در سال ۹۳ نشان از دادوستد ۱۶۵ میلیارد و ۱۸۴ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۴۲ هزار و ۵۲۲ میلیارد ریال دارد که در ۲۴۱ روز معاملاتی توسط ۳ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۷۳۳ سرمایه گذار در ۱۲ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۹۵۶ نوبت انجام شده است.

این گزارش می افزاید: در سالی که گذشت بازار سرمایه ۲۴۳ روز معاملاتی داشته که از این تعداد، شاخص بورس ۱۴۲ روز را مثبت و ۱۰۱ روز را منفی سپری کرده است؛ در مقابل مرور معاملات بورس در سال ۹۳ حکایت از ۲۴۱ روز معاملاتی دارد که از این تعداد، شاخص بورس ۱۱۷ روز را مثبت و ۱۲۴ روز را منفی سپری کرده است.

همچنین در سالی که گذشت ۹۵۴نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و ۹۳۹نماد متوقف شده اند که این آمار در سال ۹۳ به ترتیب ۹۵۳ و ۹۲۸نماد بوده است.

در ۱۲ ماه گذشته حقیقی‌ها ۲۵۴ هزار و ۹۰۸ میلیارد ریال(۴۹.۵درصد) و حقوقی‌ها ۲۵۹ هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال(۵۰.۵درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها فروشنده ۲۳۷هزار و ۷۶۵میلیارد ریال(۴۶.۲ درصد) و حقوقی ها ۲۷۶هزار و ۸۶۳میلیارد ریال(۵۳.۸درصد) کل معاملات در بورس بوده اند.

افزایش معاملات اوراق مشارکت
بر پایه این گزارش؛ در سال ۹۴ تعداد ۸۷ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۷۸۷ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۸۶هزار و ۶۲۶میلیارد ریال دادوستد شده است که نسبت به سال ۹۳ از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۴۶۱ و ۴۵۳درصد افزایش را نشان می‌دهد.

افزون بر این؛ در سالی که گذشت تعداد ۳۷۸ قرارداد معاملات آتی سهام به ارزش ۱۱.۲ میلیارد ریال منعقد شد که در مقایسه با سال ۹۳ از نظر تعداد و ارزش به ترتیب از رشد ۱۲۰ و ۱۸درصدی برخودار بوده است.

همچنین پارسال ۵۷میلیون و ۱۷۶هزار و ۸۵۰قراراد اوراق اختیار فروش تبعی به ارزش ۰۵۶میلیارد ریال دست بدست شد که نسبت به سال ۹۳ از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۶۶ و ۹۵ درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

همچنین در ۱۲ ماه گذشته بالغ بر ۱۸۸ هزار و ۹۸۱میلیارد و ۴۴۸میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۰۳هزار و ۶۴۱ میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال از طریق مطالبات و آورده نقدی و ۸۵هزار و ۳۳۹میلیارد و ۸۴۰میلیون ریال از طریق سود انباشته‌ و اندوخته‌ها و صرف سهام بوده است.

نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۹۴ نشان می دهد بنابر اعلام شرکت بورس، خصوصی سازی در سالی که گذشت تعداد ۶۶۷۱میلیون سهم دولتی را به ارزش ۱۵۹۷۰میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار عرضه کرده و به فروش رسانده است.