۱-دیدگاه بلند مدت داشته باشید. اگر همیشه بخواهید به صورت کوتاه مدت فکر کنید در دوره رکود بازار آسیب های جدی می بینید.

۲-در سبد خود از صنایع مختلف سهم داشته باشید.

۳-در هنگام خرید همرنگ جماعت نشوید.

۴-همیشه مقداری پول نقد داشته باشید تا بتوانید از کلیه فرصت های بازار استفاده کنید و اگر پولتان را تبدیل به سهام کردید تعدادی از سهامتان را که برایتان سود بوده را به پول تبدیل کنید.

۵-هیچ گاه بر روی سهام خود تعصب نداشته باشید و با کشف اخبار جدید نسبت به بهبود سبد خود اقدام کنید.

۶-اگر فردی با دیدگاه بلند مدت هستید به دنبال صنایع مادر بروید.

۷-از دوره رکود بازار نهراسید چرا که می تواند بهترین دوران برای شما باشد. در این دوره شما می توانید با فرصت طلبی بهترین نتایج را کسب کنید.

۸-در پی گسترش یک شایعه اقدام به خرید نکنید.

۹-هیچ وقت منتظر یک معجزه نباشید و تا می توانید به تجزیه و تحلیل شرکت ها بپردازید.