گزارش شرکت های بورسی

گزارش ۹ ماهه کحافظ

شرکت کاشی و سرامیک حافظ با سرمایه ۱۸۰ میلیارد ریال در پیش بینی براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را مبلغ ۱۶۳ ریال برآورد نموده است و در نه ماهه ۷۴ درصد آن را پوشش داده است. “کحافظ” سود هر سهم خود را

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

کهمدا در گزارش ۶ ماهه

شرکت شیشه همدان با سرمایه ۲۸۸ میلیارد ریال در گزارش پیش بینی ۶ ماهه حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۰۳.۳۱ سود هر سهم خود را مبلغ ۱۳۰۶ ریال پیش بینی نموده که در ۶ ماهه موفق به پوشش ۵۲ درصدی آن شده است. لازم به ذکر است که شرکت

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

تعدیل مثبت صنعتی روان فن آور

شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال در گزارش پیش بینی ۹ ماهه حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را مبلغ ۱۳۷۳ ریال پیش بینی نموده که در ۹ ماهه موفق به پوشش ۷۴ درصدی آن شده است. لازم به ذکر

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

تعدیل منفی در کاذر

شرکت فرآورده های نسوز آذر با سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریال در پیش بینی براساس عملکرد۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را مبلغ ۲۶۰ ریال برآورد نموده است و در نه ماهه ۳۶ درصد آن را پوشش داده است. “کاذر” سود هر سهم خود را نسبت

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

دلایل تعدیل منفی قشهد

شرکت شهد(قند خوی) با سرمایه ۶۶ میلیارد ریال در گزارش پیش بینی ۶ ماهه حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ سود هر سهم خود را مبلغ ۴۸۴ ریال پیش بینی نموده که در ۶ ماهه موفق به پوشش۹۰ درصدی آن شده است. لازم به ذکر است که شرکت سود

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

عملکرد شرکت قند شیروان

شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد با سرمایه ۱۰۰ میلیارد و۶۹۲ میلیون ریال در گزارش پیش بینی ۹ ماهه حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ زیان هر سهم خود را مبلغ ۱۳۴ ریال پیش بینی نموده که در ۹ ماهه ۴۸ درصد از آن را پوشش داده است. لازم

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

شپترو ۵۱ درصد پوشش داد

شرکت پتروشیمی آبادان با سرمایه ۶۳۰ میلیارد ریال در گزارش پیش بینی ۹ ماهه حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را مبلغ ۶۳۵ ریال پیش بینی نموده که در ۹ ماهه موفق به پوشش۵۱ درصدی آن شده است. لازم به ذکر است که شرکت سود

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

ارفع ۱۵درصد تعدیل داد

شرکت آهن و فولاد ارفع با سرمایه ۱۹۹۴ میلیاردو۸۶۵ میلیون ریال در گزارش پیش بینی ۹ ماهه حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را مبلغ ۵۱۶ ریال پیش بینی نموده که در ۹ ماهه موفق به پوشش ۹۵ درصدی آن شده است. لازم به ذکر

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

دجابر در گزارش ۹ ماهه

شرکت داروسازی جابر بن حیان با سرمایه ۳۷۸ میلیارد ریال در پیش بینی براساس عملکرد۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را مبلغ ۱.۷۴۰ ریال برآورد نموده است و در نه ماهه ۴۴ درصد آن را پوشش داده است. “دجابر” سود هر سهم خود را نسبت

بیشتر بخوانید
گزارش شرکت های بورسی

ثغرب شفاف سازی کرد

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب در گزارش شفاف سازی اعلام کرد که اقدام به مشارکت در احداث پروژه بازار مبل اردبیل نموده است. سهم این شرکت ۷۸ % از فروش پروژه می باشد، بر اساس برآورد های اولیه در بهای تمام شده و فروش پروژه سهم این شرکت به

بیشتر بخوانید