محمد ابراهیم قربانی فرید با تاکید براینکه سهامداران باید به اطلاعات شرکت ها توجه داشته باشند ، تصریح کرد: سود آوری شرکت ها و تناسب سود و قیمت ها از جمله مواردی است که خریداران باید به آن توجه داشته باشند .   وی ادامه داد: البته شرکت