شرکت نفت پارس با ۲۵ میلیارد تومان سرمایه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه را منتشر کرده است.   “شنفت” برای هر سهم مبلغ ۳۸۶۶ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با آخرین