images

 قسمت بیست و هفتم

اگر کسب وکار درست کار کند بهای سهام هم سر انجام از رشد کسب وکار پیروی خواهد کرد.

یکی از پدیده های بازار،که وارن به آن تکیه می کند،این است که اگر زیر ساخت کسب وکار در دراز مدت خوب کار کند،قیمت سهام به قدری افزایش می یابد که نمایان گر افزایش ارزش شرکت گردد.به طور مشابه،اگر زیر ساخت کسب وکار در دراز مدت خوب عمل نکندقیمت سهام آن قدر کاهش می یابد که نمایان گر ارزش شرکت گردد.ارزش درازمدت شرکت برای تصحیح موقعیت شرکت روشی دارد،چه در جهت افزایش وچه در جهت کاهش قیمت.به این ترتیب سهام اینتر نت که در دوران بازار خریدان ارزش آن سر به آسمان سایید،پس از توقف ثروت آفرینی مثل یک صخره ی بزرگ سقوط کرد.به طور مشابه،سقوط ارزش سهام شرکت هایی بزرگ در دوران سقوط ارزش سهام در بازار،بی درنگ،پس از توجه بازار به پایداری قدرت درآمدزایی آن ها،به وضع سابق باز می گردند.

اگر سهامی را می خری که قیمت آ« به اصطلاح سوراخ شده،بهتر است مطمئن شوی بنیه ی اقتصادی بلند مدت شرکت هنوز قوی است.اگر قوی باشد وکسب وکار نیز در دراز مدت ثمر بخش باشد سهام هم از این وضع پیروی می کند.شرط بهبود قیمت سهام خوب کار کردن کسب وکار مربوطه است واگر کسب وکار استخوان بندی محکم داشته باشد این خوب کار کردن در بهبود وضع شرکت اثر فراوان خواهد داشت.شرکت هایی واشنگتین پست،کوکاکولا،دیزنی،آمریکن اکسپرس،جنرال فودز،ولزفارگو،اینتر پابلیک گروپ،و گایکو همگی از شرکت هایی بودند که ساختار اقتصادی آن ها ،در هنگامی که وارن سهام آن هارا می خرید ،خوب کار میکرد،اما بهای سهام آن ها به چند دلیل ،از جمله مشکل قابل حلی که یک وقت گریبان گیر شرکت بوده یا به سبب رکود وکساد صنعت مربوطه یادر اثر پیدایش بازار فروشندگان پایین بوده است.تک تک این شرکت ها به سبب داشتن بنیه ی اقتصادی قوی در بلند مدت ازآن وضع نجات یافتند وبهای سهام آن ها به ارزشی رسید که شایسته آن بود.

 

 قسمت بیست و هشتم

مدیریت پیشه وشغل به سرمایه گذاری می ماند-سختی کار شرط موفقیت نیست،بازحمت وپول کمتر هم می توان به موفقیت رسید به شرطی که راه صحیح آن را پیدا کنیم.

انسان نه تنها باید یاد بگیرد در چه نوع کسب وکاری سرمایه گذاری کند بلکه باید یاد بگیرد در چه کسب وکاری کار کند.اگر کسی در شرکتی مشغول شود که در بلند مدت وضع اقتصادی مطلوبی نداردهرگز نباید انتظار داشته باشد که خوش بدرخشدزیرا شرکت خوش نمی درخشد.حقوق ودستمزد از میانگین کمتر خواهد بود وافزایش حقوق ودستمزد کم تر اتفاق می افتد وفاصله ی زمانی بین افزایش ها زیاد است،واز دست دادن شغل بسیار محتمل است زیرا مدیریت همواره در فشار است که از هزینه ها بکاهد.

اما اگر در شرکتی مشغول شوی که روند اوضاع اقتصادی در بلند مدت ،به سود آن عمل می کند،چنین شرکتی از نظر نقدینه پر وپیمان است.یعنی اگر خوب کار کنی دستمزد ها زیادتر است وتا بخواهی اضافه حقوق وترفیع می گیری .علاوه بر این جا برای پیشرفت باز است.

انسان دوست دارد در شرکتی کار کند که حاشیه ی سود ودر آمد آن زیاد باشد.واز کسب وکارهایی دوری می کند که حاشیه سود اندک دارندوزیان می دهند.اولی سوار بر قطار درجه یک به مقصد راحت آباد است؛ودیگری سفر با قطار کندرو،ترسناک،وزمان بر در مسیر ناکجا آباد سیبری.