شرکت ایران ترانسفو با سرمایه به مبلغ ۱۵۰۰میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۶۳۷ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۳ درصدی پیش بینی کرده است که دلیل اصلی آن افزایش ۱۶ درصد فروش و۱۷ درصد بهای تمام شده می باشد.